Nr. 2/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Inginerie și Management nr. 871/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2332/24.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se numeşte doamna ș.l.dr.ing. Mihaela-Dorica STROIA coordonator al programului de studii universitare de licență Informatică aplicată în inginerie electrică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Inginerie și Management.

Nr. 1/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 870/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2333/24.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:

Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Inginerie mecanică; Coordonator program de studii: conf. univ. dr. ing. Călin Micloșină.
Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: masterat; Denumire program de studii: Concepția și testarea sistemelor mecanice; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka.
Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: doctorat; Denumire program de studii: Inginerie mecanică; Coordonator program de studii: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu.

Domeniul de studii: Inginerie electrică; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Electromecanică; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei.
Domeniul de studii: Inginerie electrică; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Nivel program de studii: masterat; Denumire program de studii: Sisteme electromecanice avansate; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei.

Domeniul de studii: Științe inginerești aplicate; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Informatică industrială; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin .

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţa Facultăţii de Inginerie şi Management, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.

Ziua Internațională a Economisirii la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Joi, 31 octombrie 2019, sala C 1.1, ora 11:00, Facultatea de Științe Economice va organiza un workshop de educație financiară cu ocazia Zilei Internaționale a Economisirii.
Continuând seria evenimentelor desfășurate în cadrul proiectului de educație financiară Școala de bani, implementat la nivel național de către Banca Comercială Română, formatori ai acestui program de la BCR, filiala Reșița, vor susține o serie de activități interactive la care vor participa studenți, elevi de la Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița și reprezentanți ai Asociației Generale a Economiștilor din România, filiala Caraș-Severin.

Ora de sport de la Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Reşiţa coordonată de studenți ai UEMR

La Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice Reşiţa s-a încetățenit, începând cu anul 2017, ca de la începutul anului universitar, în fiecare marți, studenţi ai programului de studii Educaţie fizică şi sportivă (EFS) din cadrul Facultății de Științe Sociale să coordoneze o oră de mișcare.
Pe baza parteneriatului existent între Primăria Municipiului Reşiţa şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa se organizează Ora de sport în cadrul proiectului Sport pentru sănătate. Studenţii voluntari sunt încântaţi de modul de implicare și de progresele realizate de persoanele vârstnice, urmărindu-se creşterea calităţii vieţii acestora prin activitate motrică.
Mişcarea fizică este cea care ne ajută să ne tonifiem corpul, să fim mai energici, să ne îmbunătăţim starea de sănătate. Prin acest demers se urmărește conştientizarea cetăţenilor, indiferent de vârstă, asupra beneficiilor unei vieţi active, care nu neglijează mișcarea și sportul.
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano!

Nr. 204 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 188/16.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii pentru anul 2019-2020, actualizată, pentru programele de studiu Marketing şi Administraţie Publică, în forma prezentată de către Departamentul de Învăţământ la Distanţă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 203 din 17.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2274/17.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 322/17.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Procedura operaţională – Deplasări  în ţară şi străinătate  (P.6.2-2), Ediţia 2/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului DGAF, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 202 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 16.10.2019; Raportul nr. 336/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Marcel-Florentin Răsădean; Raportul nr. 337/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru doamna Oana Filip; Raportul nr. 338/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru doamna Elena-Alina Hosu; Raportul nr. 339/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe pentru doamna Adriana Dudaş-Vasile; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/Departamentul Discipline Tip CIM
  Marcel-Florentin RĂSĂDEAN FSS/DTSS Teoria și metodica natației (2 ore C/2LP, EFS II, SEM II), prevăzut în postul de Lector vacant numărul 34, din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO
  Oana FILIP FSS/DTSS Introducere în asistenţa socială (2S, AS I, SEM I) Sistemul de asistenţă socială (2S, AS I, SEM II) Asistenţa socială a şomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (2S, AS III, SEM I) Practică de specialitate 1 (4P, AS II, SEM I) Practică de specialitate 2 (4P, AS II, SEM II) Deontologie profesională (1S, AS I, SEM I) Parteneriat public-privat în AS (1S, AS III, SEM II) Sociologia organizațiilor (2S, AS II, SEM II) Politici sociale (2S, AS I, SEM II) Politici educaţionale şi sociale (1S, PIPP III, SEM II) Politici publice (1S, AP II, SEM II) Asistenţa socială a delincvenţilor  (1S, AS II, SEM I) Politici publice  (1S, AS II, SEM II) Introducere în sociologie (2S, AS I, SEM I) Sociologie (2S, AP I, SEM I) Teorii şi metode de intervenţie în Asistenţa Socială (grup şi comunitate) (2S, AS II, SEM II) Management şi evaluarea programelor de asistenţă socială (2S, AS II, SEM I), prevăzute în postul de asistent vacant numărul 40 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
  Elena – Alina HOSU FSS/DTSS Metodologia cercetării în științele educației (2S, PIPP III, SEM I) Teoria şi metodologia instruirii (4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM II) Teoria şi metodologia evaluării (4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM II) Psihopedagogia jocului (2S, PIPP II, SEM I) Fundamentele pedagogiei(4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM I) Teoria şi metodologia curriculumului(4S, PIPP,conv.PIPP I SEM I) Pedagogie interactivă (2S, PIPP III, SEM I) Metodologia cercetării în științele educației (2L, PIPP III, SEM I), prevăzute în postul de asistent vacant numărul 44 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO
  Adriana DUDAŞ – VASILE FSS/DTSS Managementul carierei didactice ( 1oră C/1S, ME I, SEM I), prevăzute în postul de Lector vacant numărul 39 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.        

Nr. 201 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. l din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizul Consiliului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din data de 16.10.2019; Raportul nr. 335/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru doamna Elena-Alina Hosu;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatul concursului organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în vederea ocupării temporare, în regim de plata cu ora, de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/Departamentul Discipline
  Elena-Alina HOSU DPPDPedagogie I-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FSS, PU –2S,  Sem. II, An I); Pedagogie I-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FSE – 2S, Sem.II, an I), Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FIM – 2S, Sem. II, an I) Pedagogie II-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia evaluării (FSS, PU – 2S Sem. I, an II), Pedagogie II-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia evaluării (FSE, FIM – 2S Sem. I, an II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 4 din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 200 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 15.10.2019; Raportul nr. 330/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Anghel Dorian; Raportul nr. 331/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Cristian-Mircea Muscai; Raportul nr. 332/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Ioan Piroi; Raportul nr. 333/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Liviu-Bogdan Protea; Raportul nr. 334/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru doamna Irina-Maria Terfăloagă;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea Inginerie şi Management în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate, în regim de plata cu ora, a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/ Departamentul Discipline
  1 Dorian ANGHEL   FIM / DSI Automate și microprogramare ( 1L, Inf.Ind. IV, Sem.I), Proiectarea asistatată a circuitelor electrice și electronice  (1L, Inf.Ind. IV, Sem.II), Proiectarea asistatată a circuitelor electrice și electronice (1P, Inf.Ind. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28 Metode numerice (4L, Inf.Ind.II, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29
  2 Cristian- Mircea MUSCAI FIM / DSI Mașini și acționări electrice (1P, Inf.Ind. III, Sem.II), Programarea aplicațiilor de timp real (2L, Inf.Ind. IV, Sem.I) Prelucrarea numerică a semnalelor (1L, Inf.Ind. III, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28 Sisteme dinamice cu evenimente discrete (1S, Inf.Ind. IV, Sem.II) Sisteme dinamice cu evenimente discrete (1L, Inf.Ind. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29
  3 Ioan PIROI FIM / DSI Convertoare electromecanice (2C, EM. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Șef de lucrări vacant numărul 27
  4 Liviu- Bogdan PROTEA FIM / DSI Conversia energiei (1L, EM. IV, Sem.I), Convertoare electromecanice (1L, EM. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28
  5 Irina- Maria TERFĂLOAGĂ FIM / DSI Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I (3L, Inf.Ind. I, Sem.I), Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I (3L, EM. I, Sem.I), Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2L, IM I, Sem.I), Analiza și sinteza dispozitivelor numerice (2L, Inf.Ind. I, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 199 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.123, alin.(2), Art.213, alin.(2), lit.d) şi Art. 194, alin.(1), (2) şi (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/47 din data de 16.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea Rectorului UEMR de inițiere a discuțiilor în vederea fuzionării prin absorbție a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița cu Universitatea Babeş-Bolyai.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea comunicării către Universitatea Babeş-Bolyai.