Administrație Publică Reșița

Cadrele didactice

Discipline predate: Drepturile și libertăți fundamentale – AP; Drept European; Protecția internațională a drepturilor omului; Drepturile omului și strategii anti-discriminatorii; Legislatie școlară; Jurisprudența CEDO.
Domenii de expertiză: Interpretarea, corelarea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice drepturilor omului din perspectiva elementelor de extraneitate; Aplicarea teoriilor, metodologiilor şi paradigmelor dreptului intern şi internaţional; Capacitatea de a comunica raţionamentele ce au fundamentat interpretarea juridică în domeniul dreptului european şi internaţional.

CV

Contact: claudia.pau@ubbcluj.ro

Discipline predate: Economie; Politici macroeconomice; Mediul de afaceri european.

Domenii de expertiză: Analiza determinanților competitivității economice la nivel micro și macroeconomic; Studiul capitalului intelectual; Analiza variabile explicative ale comportamentului consumatorului.

CV

Contact: diana.tanase@ubbcluj.ro

Discipline predate: Comunicare în Administrație Publică, Politici Publice, Sociologia Integrării Europene, Istoria Doctrinelor Pedagogice.

Domenii de expertiză: Istorie locală, Identitate națională, Construcție europeană.

CV

Contact: mihaela.martin@ubbcluj.ro

Discipline predate: Teoria generală a dreptului; Arhivistică şi documentaristică; Drept constituţional şi instituţii publice; Elemente de drept penal şi procedură penală; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Introducere în ştiinţe sociale şi politice; Managementul proiectelor; Managementul instituţiilor publice; Sistemul jurisdicţional al uniunii europene; Dreptul afacerilor; Drept comercial.

Domenii de expertiză: Drept Public; Ştiinţe Administrative.

CV

Contact: nicoleta.odina@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Nivel Licență, ciclul Bologna I: Etică și deontologie în Administrația Publică, Arhivistică și documentaristică, Limba Engleză.
Nivel Masterat, ciclul Bologna II: Evoluția și dezvoltarea Uniunii Europene. Tendințe și opțiuni, Etică și integritate academică.

Domenii de expertiză: Științe politice, Analiza resurselor strategice, Administrație Publică, Istoria Minorităților, Istoria Francmasoneriei, Limba Engleză, Phisoistorie, Psihopedagogie special.

CV

Contact: cristian.rudolf@ubbcluj.ro

Discipline predate: Introducere în ştiinţele social-politice; Drept civil; Drept civil: contracte şi succesiuni; Elemente de drept penal şi procedură penală; Drept civil: familia şi ocrotirea copilului; Politici publice şi politici sociale; Elemente de drept în asistenţa socială; Adopţie şi plasament familial; Elemente de planificare strategică; Dreptul afacerilor; Dreptul intern şi european al muncii.

Domenii de expertiză: Însuşirea fundamentelor privind trăsăturilor definitorii ale sistemului juridic; Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei aferente domeniului; Explicarea noţiunilor şi termenilor specifici; Interpretarea legislaţiei aplicabile domeniului.

CV

Contact: alina.stancovici@ubbcluj.ro

Discipline predate:Elemente de drept penal și procedură penală, Elemente de drept civil și procedură civilă, Dreptul afacerilor comunitare

Domenii de expertiză: drept penal, cooperare judiciară internațională în materie penală, drept comunitar

CV

Contact: rustin.ciasc@ubbcluj.ro

Discipline predate: Funcția publică europeană; Sisteme administrative comparate; Drept și legislație în asistența socială.

Domenii de expertiză: Administrație publică europeană; Drept european și internațional; Asistență socială.

CV

Contact: nicolae.sava@ubbcluj.ro

Discipline predate:

Domenii de expertiză:

CV

Contact: sofia.stoian@ubbcluj.ro

Taxe de școlarizare / termene de plată
Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, la termenele şi în condiţiile stabilite şi anunţate de universitate

Licență

În anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este în cuantum de 2400 lei iar termenele scadente sunt:
• Rata I – 600 lei / 15 octombrie 2021
• Rata a II-a – 600 lei / 05 decembrie 2021
• Rata a III-a – 600 lei / 15 martie 2022
• Rata a IV-a – 600 lei / 15 mai 2022

Masterat

În anul universitar 2021-2022, taxa de școlarizare este în cuantum de 2700 lei iar termenele scadente sunt:
• Rata I – 675 lei / 15 octombrie 2021
• Rata a II-a – 675 lei / 05 decembrie 2021
• Rata a III-a – 675 lei / 15 martie 2022
• Rata a IV-a – 675 lei / 15 mai 2022

Licență

AP 1 / AP 2 / AP 3

AP_ID 1 / AP_ID 2 / AP_ID 3

Masterat

APE 1 / APE 2

Programare sesiunea de examene 06 – 26.06.2022

AP / AP_ID / APE

Programare examene/colocvii/verificări pe parcurs / ani terminali 06.06 – 12.06.2022

AP / AP_ID / APE

Programare examene/colocvii/verificări pe parcurs / sesiune de restanțe 04.07 – 10.07.2022

AP / AP_ID / APE

În perioada 01 august – 01 septembrie 2022 secretariatul Facultăţii de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării este închis (concediu de odihnă).

Admiterea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării se organizează în acest an online!

Regulament admitere UBB Cluj-Napoca 2022 / Regulament admitere licență FSPAC 2022 / Regulament admitere masterat FSPAC 2022

Programe de studiu la care se organizează concurs de admitere la Extensia Reșița / 2022

Facultatea Domeniul Specializare RO Nivel de studiu Limba de predare Forma de învățământ Capacitate

Taxă școlarizare

(lei)

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Ştiinţe administrative Administrație publică

Administrație publică

Administrație publică europeană

Licență

Licență

Master

RO

RO

RO

IF

ID

IF

50

75

50

2400

2400

2700

 • Etapa 1

  Scrisoare de motivație

  În prima etapă trebuie să depui câte o scrisoare de motivație pentru fiecare specializare la care faci înscrierea. Așadar dacă te-ai înscris la 3 specializări trebuie să depui 3 scrisori de motivație. Fiecare scrisoare adresată specializării respective. Ai mai jos modele de scrisoare de motivație. De asemenea, dacă o specializare este în altă limbă decât limba română, trebuie ca acea scrisoare să fie în limba de studiu a specializării respective. Dar ți-am pregătit și pentru aceste limbi modele de scrisori mai jos.

  Ce trebuie scris în aceste scrisori? Care sunt motivele pentru care aplici la specializarea respectivă și ce crezi că te recomandă.

  Această etapă se notează cu ADMIS sau RESPINS. Dacă primești calificativul de ADMIS atunci treci mai departe la etapa a 2-a.

 • Etapa a 2-a

  Concurs de dosare

  În etapa a doua te ierarhizăm pe liste în funcție de media de la BAC. Mai jos găsești lista de documente pe care dosarul tău trebuie să le conțină. La înscriere la licență va fi nevoie să alegi una sau mai multe specializări la care să faci înscrierea.

  Etapa a 2-a

LICENȚĂ – specializări, locuri, taxe

Specializări licență Locuri buget Locuri taxă Locuri etnici Taxă școlarizare
Administrație Publică – Reșița – RO 2400 lei
Administrație Publică Reșița – RO, învățământ la distanță 2400 lei

Calendar admitere LICENȚĂ

Sesiunea iulie

• Înscrierea candidaţilor: 11-15 iulie 2022

• Rezultate iniţiale: 18 iulie 2022

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 19-20 iulie 2022

• Confirmarea ocupării locului: 19-22 iulie 2022

• Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații aflați “în așteptare”: 19-22 iulie 2022

• Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 23 iulie 2022 (inclusiv sâmbătă)

• Rezultate după redistribuiri: 24 iulie 2022

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații din lista de așteptare: 25-26 iulie 2022

• Rezultate finale: 28 iulie 2022

Taxe admitere LICENȚĂ

Administrație Publică (AP) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 30 lei taxă înscriere – dacă se înscriu numai la extensie.

Alte detalii aici!

MASTERAT – specializări, locuri, taxe

Specializări masterat Locuri buget Locuri taxă Taxă școlarizare
Administraţie Publică Europeană – Reșița 2700 lei

Calendar admitere MASTERAT

Sesiunea iulie

• Înscrierea candidaţilor: 11-15 iulie 2022

• Rezultate iniţiale: 19 iulie 2022

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 20-21 iulie 2022

• Confirmarea ocupării locului: 20-22 iulie 2022

• Redistribuiri: 23 iulie 2022

• Rezultate după redistribuiri: 24 iulie 2022

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 25-26 iulie 2022

• Rezultate finale: 28 iulie 2022

Taxe admitere MASTERAT

Administrație Publică Europeană (APE) Reșița

– 30 lei taxă procesare dosar

– 170 lei taxă înscriere – se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de admitere.

Alte detalii aici!

Documente scanate pentru încriere LICENȚĂ

• fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

• certificatul de naștere;

• carte de identitate;

• adeverință medicală tip;

• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);

• scrisoarea de motivație (se descarcă de pe site și se respectă formatul propus în model), redactată în limba de predare a specializării alese;

Notă: În cazul în care candidatul optează pentru înscrierea la mai multe specializări din cadrul FSPAC, acesta va trebui să depună o scrisoare de motivație distinctă pentru fiecare specializare, redactată în limba de studiu a programului respectiv.

• diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul);

• alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate în timp util candidaților.

Scrisori de motivație pentru nivel LICENȚĂ

Documente scanate pentru încriere MASTERAT

• fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

• diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

• diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;

• certificatul de naștere;

• carte de identitate;

• atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1;

Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat
• adeverință medicală tip;

• alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție)

• dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);

• cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

Eseu motivațional pentru nivel MASTERAT

În cazul admiterii la masterat, candidatul este cel care propune formatul și dimensiunea eseului motivațional.

Specializări LICENȚĂ

Specializări Învățământ cu frecvență
(„la zi”)
Învățământ la distanță
(„la ID”)
Ultimele medii, iulie 2021
Administrație Publică – Cluj-Napoca 3 ani, RO, HU 3 ani, RO Buget 7,65 / Taxă 6,05
Administrație Publică – Bistrița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 7,75 / Taxă 6,06
Administrație Publică – Satu Mare 3 ani, RO Taxă 6,90 (ID)
Administrație Publică – Sf. Gheorghe 3 ani, RO, HU Buget 6,66 / Taxă 7,68
Administrație Publică – Reșița 3 ani, RO 3 ani, RO Buget 6,05 / Taxă 8,48
Leadership în Sectorul Public 3 ani, EN Buget 7,50 / Taxă 9,03 (EN)
Comunicare și Relații Publice 3 ani, RO, HU, DE 3 ani, RO Buget 8,56 / Taxă 6,00
Publicitate 3 ani, RO Buget 8,83 / Taxă 6,09
Jurnalism 3 ani, RO, HU, EN, DE 3 ani, RO Buget 8,16 / Taxă 6,20
Media Digitală 3 ani, RO Buget 9,70 / Taxă 9,20
Sănătate Publică / Public Health 3 ani, EN 3 ani, EN Buget 7,82 / Taxă 8,36
Studii de Conflict 3 ani, RO Buget 6,86 / Taxă 6,00
Științe Politice 3 ani, RO, HU, EN Buget 7,05 / Taxă 6,03
Știința datelor sociale (specializare nouă 2022) 3 ani, RO

Specializări MASTERAT

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Observații: Specializarea are 2 module: a. Guvernanţa economică a serviciilor publice – limba engleză; b. Dezvoltare comunitară şi planificare urbană – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Eseu academic (20%) / media generală a examenului de licență (80%).
Observații: În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză – 50%; Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba maghiară.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Observații: Specializarea are 2 module: a. Managementul serviciilor publice – limba engleză; b. Managementul organizaţiilor neguvernamentale – limba engleză

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba română.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul licenţă – 50%.

Criterii de selecție: Prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, ambele redactate în limba engleză – 25%; Interviu motivaţional – 75%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional în limba germană/engleză – 70%; Media generală de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere Interviu motivaţional în limba engleză – 70%; Media examenului de licenta – 30%; Criteriul de departajare: Media anilor de studii (nivel licenta).
Observații: Criterii notare interviu: 1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte 2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte 3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte 4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct 5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2, 3, 4 și 5.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.

Criterii de selecție: Interviu motivațional – 40%; Media examenului de licenţă – 30%; Media anilor de studiu – 30%. Criteriil de departajare • Media anilor de studiu, nivel licență.

Criterii de selecție: Proiect pe tema “O guvernare performantă prin utilizarea tehnologiei” și CV, ambele redactate în limba engleză. Detalii proiect: 1. Structura: liberă, la alegere. 2. Conţinutul: identificarea unei probleme si a solutiei/soluţiilor posibile aferente. Nota: Pot fi utilizate materiale scrise/ foto/ audio-video.

Criterii de selecție: Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie redactate în limba maghiară – 70%; Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV, ambele redactate în limba engleză; susţinerea interviului se va face în limba engleză.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Criterii de selecție: Criterii de admitere: Interviu de motivaţie pe baza unui CV – 70%; Media examenului de licență – 30%.
Criteriul de departajare: Media examenului de licență.

Specializări MASTERAT – Învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Specializări Criterii de selecție Criteriu de departajare
Administraţie publică (limba engleză) IFR Scrisore de intenţie şi CV, ambele redactate în limba română – 50%; Media generala de absolvire a studiilor – 50%. Media examenului de licenţă
Management media (limba română) IFR Interviu motivaţional pe baza unei scrisori de intenţie şi a unui CV – 50%; Media de la examenul de licenţă – 50%. Media anilor de studiu, nivel licență
Publicitate (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă
Relaţii publice (limba română) IFR Examen de admitere bazat pe scrisoare de motivaţie care se depune la dosarul candidatului. Media examenului de licenţă

Taxe de ȘCOLARIZARE

 • Licență
  Specializări licență Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ la distanță („la ID”)
  Administrație Publică 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Bistrița 2700 lei 2600 lei
  Administrație Publică – Satu Mare 2600 lei
  Administrație Publică – Sf. Gheorghe 2700 lei
  Administrație Publică – Reșița 2400 lei 2400 lei
  Leadership în Sectorul Public 3000 lei
  Comunicare și Relații Publice 2900 lei 2800 lei
  Publicitate 2900 lei
  Jurnalism 3000 lei 2600 lei
  Media Digitală 3400 lei
  Sănătate Publică / Public Health 4300 lei
  Studii de Conflict 3000 lei
 • Masterat
  Specializări masterat Învățământ cu frecvență („la zi”) Învățământ cu frecvență redusă (IFR)
  Administraţie publică (limba engleză) 2800 lei
  Administraţie publică (limba română) 2800 lei 2600 lei
  Administraţie Publică Europeană – Reșița 2700 lei
  Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management (limba engleză) 3500 lei 3000 lei
  Comunicare mediatică/Media Communication (limba engleză) 3000 lei
  Dezvoltare internaţională (limba engleză) 2800 lei
  Digital Media and Game Studies (limba engleză)
  Management media (limba română) 3000 lei 2800 lei
  Management și politici publice (limba maghiară) 2800 lei
  Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (limba engleză) 2800 lei
  Managementul organizaţiilor politice (limba română) 2800 lei
  Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice (limba română) 2800 lei
  Managementul resurselor umane în sectorul public (limba română) 2800 lei
  Producţie media (limba română) 3000 lei
  Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale (limba engleză) 2800 lei
  Publicitate (limba română) 2900 lei 2800 lei
  Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză) 2900 lei
  Relaţii publice (limba română) 3500 lei 3000 lei
  Relaţii publice şi publicitate (limba engleză) 2900 lei
  Sănătate publică / Master of public health (limba engleză) 4300 lei
  Studii media aplicate (limba maghiară) 3000 lei
  Știință, tehnologie și inovare în guvernare / Science, technology and innovation in public governance (limba engleză) 2800 lei
  Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară) 2900 lei