„Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.

Studenții care pot beneficia de program trebuie să se încadreze în următoarele criterii de eligibilitate:

– student/ă în vârstă de pănă la 26 de ani
– venit brut lunar de maximum 500 lei / membru de familie
– promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii II – IV)

Actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar ,,Euro 200″:

  1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute în HG 1294/2004 );
  2. actul de identitate al studentului care aplica (originali și copie);
  3. certificate de naștere si/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original și copie);
  4. adeverințe de elev/student ale fraților; ‘
  5. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii (in original);
  6. declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 500 lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului (se va semna la depunere);
  7. adeverință eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I);
  8. declarații privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
  9. declarație pe propria răspundere că studentul deține documentele cerute la dosar în original și le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitate (formular tip la nivel de universitate).

Formularele tip prevăzute la pct. 1, 8 și 9 precum și celelalte documente menționate pot fi descărcate din secțiunea dedicată Programului ,,EURO 200″ din pagina web a Universității: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200


Legislație

Adresă privind desfășurarea Programului EURO 200 in anul 2024
Hotărâre nr. 1294-2004 din 13 august 2004- Euro 200
Legea nr. 269-2004 – Euro 200