Nr. 2/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Propunerea Facultăţii de Inginerie și Management nr. 871/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2332/24.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se numeşte doamna ș.l.dr.ing. Mihaela-Dorica STROIA coordonator al programului de studii universitare de licență Informatică aplicată în inginerie electrică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Inginerie și Management.