Nr. 203 din 17.10.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2274/17.10.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 322/17.10.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă  Procedura operaţională – Deplasări  în ţară şi străinătate  (P.6.2-2), Ediţia 2/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului DGAF, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.