Nr. 230 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 993/10.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 383/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cooptarea domnului prof. univ. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Ştiinţe Inginereşti din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 229 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2613/11.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 381/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura de Management al riscului (P8.2.5),Ediția 4/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 228 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2613/11.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 381/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională Monitorizarea programelor de studii (P4.2-2),Ediția 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Nr. 227 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:
studii universitare de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – învăţământ cu frecvenţă.
Art. 2. Planurile de învăţământ revizuite se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 226 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Ştiinţe Inginereşti nr. 103/28.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru anul 2019-2020, actualizată ca urmare a finalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu personal didactic asociat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti .

Nr. 225 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 2561/04.12.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
– conf. univ. dr. Doina RADA – președinte – reprezentant al FSE;
– lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA – membru – reprezentant al FSE;
– conf. univ. dr. Dan STAN – membru – reprezentant al FSS;
– conf. univ. dr. Diana TĂNASE – membru – reprezentant al FSS;
– ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA – membru – reprezentant al FIM;
– ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI – membru – reprezentant al FIM;
– stud. Deian ARDELJAN – membru – reprezentant al studenților;
– stud. Florentina – Larisa TUȚĂ – membru – reprezentant al studenților;
– Camelia TISMĂNARU – secretar – reprezentant personal didactic auxiliar și administrativ.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 224 din 12.12.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R23), Ediţia 2/revizia 2.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Prorectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 223 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/53 din data de 27.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă constituirea echipei de lucru a UEMR în vederea desfăşurării etapelor pentru fuziunea prin absorbţie UBB-UEMR, cu următoarea componeţă:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2.  Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, facultăţilor şi Directorului General Administrativ – Financiar .

Nr. 222 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 2597/10.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 379/10.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, a luat act de Hotărârea Civilă nr. 1400/2019 din data de 18.10.2019, conducerea operativă respectând prevederile legale.
Art. 2. Medierea Sindicatului FIRES şi a Consiliului de Administraţie, în ceea ce priveşte aspectele financiare vizate de punerea în aplicare a sentinţei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectoratului UEMR.

Gala excelenței la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Conducerea academică a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița organizează joi, 19 decembrie 2019, începând cu ora 15:00, în incinta Campus Café, o întâlnire de suflet a tuturor angajaților, Gala excelenței, ediția a III-a, scopul declarat fiind, pe de o parte, evidențierea studenților care au obținut premii la sesiunile științifice studențești naționale și internaționale, precum și a celor care au fost medaliați la competiții sportive din țară și din străinătate pe parcursul anului 2019, pe de altă parte, reliefarea cadrelor didactice care prin activitatea lor s-au făcut remarcate pe palierul profesional-științific, al implicării lor în derularea de proiecte și de activități extracurriculare.
Colindele ce vor fi interpretate de studenții diferitelor programe de studii din cadrul instituției de învățământ superior vor aminti de emoția așteptării împodobirii bradului și a unui nou început, menit să rimeze cu pasiune, energie și împlinire, într-o atmosferă specială, în pragul sărbătorii de Crăciun.