Nr. 59 din 22.05.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. q din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 20.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de masterat Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare, din domeniul de studii universitare de masterat Ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice.
Art. 2.  Se aprobă Raportul de autoevaluare pentru autorizarea provizorie al programului de studii universitare de masterat Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare  din domeniul de studii universitare de masterat Ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice,precum și depunerea acestuia la ARACIS.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 58 din 22.05.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 20.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Ghidul privind măsurile organizatorice şi normele de conduită pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica ghidul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 57 din 22.05.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 20.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Procedura operaţională privind desfăşurarea online a examenului pentru acordarea gradului I, seria 2018-2020, în condiţiile stării de urgenţă/alertă (P.4.3-3), Ediția 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica procedura menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 56 din 22.05.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 920/20.05.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 85/21.05.2020; propunerea DPPD nr. 65/20.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 910/20.05.2020
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I, Nivel II şi PU prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Expoziția online de fotografie „Negativ / Pozitiv”

Muzeul Cineastului Amator găzduit de Universitatea Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită la expoziția online de fotografie „Negativ / Pozitiv”.
Începând de sâmbătă, 23 mai 2020, timp de o săptămână, publicul este invitat în mediul online, pe pagina de social media a Muzeului Cineastului Amator, https://www.facebook.com/muzeulcineastuluiamator/, pentru o expoziție de fotografii din arhiva muzeului. Selecția realizată de Andrei Bălbărău se concentrează pe materialele scanate în perioada ultimilor doi ani, avându-i ca autori pe Hermann Heel, Ioan Mato, Francisc Csonka, Ruzicska Oswald, Aurel Săndulescu, Bodea Gavril.
Țelul expoziției? Acela de a face cât mai cunoscute istoria și oamenii acestor locuri, prin promovarea lor în online.
Vă invităm să urmăriți expoziția!

Nr. 48 din 09.04.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2) lit. c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 06.04.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 710/06.04.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul asupra gradului de realizare a Planului operaţional al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2019.
Art. 2. Planul operaţional se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.

Nr. 2/29 din 20.05.2020

Având în vedere: Solicitarea dlui Rachieru Adrian înregistrată la Rectorat cu nr. 905/20.05.2020; Adresa Biroului ERASMUS+ nr. 37/20.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 906/20.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă încadrarea mobilității de studiu ERASMUS+ (SMS), semestrul 8, disciplina „Elaborarea proiectului de diplomă (ACP)“, desfășurată la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița, de către studentul Adrian Rachieru, de la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, drept caz de forță majoră.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului ERASMUS+, care o va face cunoscută și studentului Adrian Rachieru.

Nr. 1/29 din 20.05.2020

Având în vedere: Solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Reșița nr. 188/18.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 892/18.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea plății chiriei pentru cele 7 camere în care sunt cazați studenții sportivi ai clubului CSU Reșița, pentru perioada instituirii stării de alertă în România.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CSU.

Nr. 4/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Demisia dlui ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru din funcția de Expert implementare activități Partener P2 în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030 și funcția de director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 723/07.04.2020;
Demisia dlui conf. univ. dr. ing. Călin Micloşină din funcția de Expert evaluare grup ţintă 7 – specialist recrutare în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 809/30.04.2020;
Demisia dlui lect. univ. dr. Gelu Trişcă din funcția de tutore studenţi în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 852/12.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înlocuirea persoanelor care au demisionat, conform funcţiilor vacantate, din cadrul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU 320/6/21-121030, după cum urmează:
– Micloșină Călin / Expert implementare activităţi partener P2 / Expert național, 5-10 ani / Experiență profesională: 20 de ani;
– Hălălae Ioan / Expert evaluare grup-țintă / Expert național, sub 5 ani / Experiență profesională: 18 ani;
– Gherghina Liliana / Tutore studenți / Expert național, 5-10 ani / Experiență profesională: 23 de ani.
Art. 2. Prezenta se comunică domnului Conf. univ. dr. habil. Marian Ilie, director de proiect, în vederea aprobării demisiilor și a înlocuirilor.

Nr. 3/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Demisia dlui ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru din funcția director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 723/07.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă numirea domnului conf. univ. de. ing. Călin Micloșină în funcția de Director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane în vederea emiterii deciziei de numire.