Nr. 134 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr. 1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. g din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art. 54, alin. (4) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 21, alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind reorganizarea,  începând cu data de 01.08.2019, a celor două departamente existente la nivelul Facultăţii de Inginerie şi Management, în sensul comasării acestora într-un singur departament.
Art. 2. Facultatea de Inginerie şi Management va  propune Senatului universitar denumirea noului departament, care va funcţiona la nivelul acesteia începând cu data de 01.08.2019.
Art. 3. Rectorul va desemna persoana care va asigura conducerea interimară a noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, interval în care se vor declanşa procedurile legale în vederea ocupării, prin alegeri, a funcţiei de director de departament.
Art. 4. Concomitent cu comasarea celor două departamente, se va proceda şi la comasarea celor două Consilii ale departamentelor, astfel încât, până la finalul mandatului 2016 – 2020, Consiliul noului departament va fi format din cei patru membri, care au ocupat aceste locuri prin alegeri.
Art. 5. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică, Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 133 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; prevederile Art.292 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.pp din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Hotărârea Senatului privind formațiunile de studiu și dimensiunileacestora va fi luată în luna septembrie, la finalizarea celei de a doua sesiuni de admitere pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 132 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului lector univ. dr. Răzvan Ruşeţ privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, domnul lect. univ. dr. Răzvan Ruşeţ, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate să susțină activități didactice în regim de plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.
Art. 2. Numărul total maxim de ore de activitate didactică desfăşurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2019-2020, de către domnul lect. univ. dr. Răzvan Ruşeţ la ambele instituţii de învăţământ superiorva fi de20 ore convenţionale/săptămână.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale, Biroului Resurse Umane și domnului lector univ. dr. Răzvan Ruşeţ.

Nr. 131 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.208 din data de 22.07.2019; solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Teologie a Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Teologie; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate să susțină activități didactice în regim plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.
Art. 2. În anul universitar 2019-2020, domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate desfășura activităţi didactice şi de cercetare, în calitate conducător de doctorat în domeniul Teologie, în cadrul Şcolii doctorale de Teologie din cadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad.
Art. 3. Numărul total maxim de ore de activitate didactică desfăşurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2019-2020, de către domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei la ambele instituţii de învăţământ superiorva fi de14 ore convenţionale/săptămână.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale, Biroului Resurse Umane și domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei.

Nr. 130 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr.3/33 din data de 16.07.2019; Adresa DGAF nr. 91/16.07.2019, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 1403/16.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei de 14.273,70 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile de capital, respectiv pentru achitarea diferenţei la Factura nr. 5/12.07.2019, emisă de S.C. STRATEGIC PUT SRL Chişoda, jud. Timiş, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex ,,Eftimie Murgu”.
Art.2. Plata ce va fi efectuată nu va depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 129 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, Art.31 şi Art.32 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 361/15.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1393/15.07.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar universitar – poziţia 8 şi 9 şi lector – poziţia nr.17, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 16.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 8 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Conferenţiar universitar –  poziţia 8  (Management)
Președinte: conf. univ. dr. Mirela Minică – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Alexandru Buglea – UVT; prof. univ. dr. Ion Lala-Popa – UVT; conf. univ. dr. Valentin Partenie Munteanu – UVT; conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Venera Manciu
Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 8 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Costinel Dobre – UVT; conf. univ. dr. Cristian Duțu – UVT; conf. univ. dr. Sorin Prada – UVT; conf. univ. dr. Angela Bretcu – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Adrian Tănase – UEMR
Art. 3. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic conferenţiar universitar, poziţia 9 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Conferenţiar universitar –  poziţia 9 (Marketing)
Președinte: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Costinel Dobre – UVT; conf. univ. dr. Cristian Duțu – UVT; conf. univ. dr. Sorin Prada – UVT; conf. univ. dr. Angela Bretcu – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Venera Manciu – UEMR
Art. 4. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic conferenţiar universitar, poziţia 9 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Mirela Minică – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Alexandru Buglea – UVT; prof. univ. dr. Ion Lala-Popa – UVT; conf. univ. dr. Valentin Partenie Munteanu – UVT; conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Adrian Tănase
Art. 5. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de lector universitar, poziţia 17 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Lector universitar –  poziţia 17 (Matematică-informatică)
Președinte: conf. univ. dr. Adrian Tănase – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR; ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin – UEMR; lect. univ. dr. Ioan Hălălae – UEMR; lect. univ. dr. Andrea Minda – UEMR
Membru supleant: ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia
Art. 6. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de lector universitar, poziţia 17 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membri: conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – UEMR; lect. univ. dr. Suzana Demyen – UEMR; lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – UEMR; lect. univ. dr. Csaba Nagy – UEMR
Membru supleant: lect. univ. dr. Liliana Gherghina
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziilor de numire a comisiilor de concurs, Biroului Resurse Umane şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a concursului.Nr. 128 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.209 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.28, alin.(1), (2) şi (5) din Ordinul MECS nr. 3751/2015 consolidat de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior; prevederile Art.5, alin.(1) şi (5) şi Art.12, alin.(5) din Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R76); procesul verbal al Biroului Electoral al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, privind consemnarea rezultatelor referendumului universitar din data de 22.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează rezultatul referendumului, organizat în data de 22.07.2019, privind modalitatea de desemnare a rectorului, după cum urmează:

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale Numărul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalităţi de desemnare a rectorului Numărul total al voturilor exprimate Numărul total al voturilor valabil exprimate Numărul total de voturi valabil exprimate pentru opţiunea ,,pe bază de concurs public” Numărul total de voturi valabil exprimate pentru opţiunea ,,pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal”
84 43 58 58 12 46

Art. 2. Desemnarea rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru mandatul 2020-2024 se va realiza prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
Art. 3. Rezultatul referendumului va fi adus la cunoştinţa comunităţii academice prin publicarea pe pagina Web aUniversităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Ministerului Educaţiei Naţionale, Rectorului UEMR, Facultăţilor şi Biroului TIC.

S-a încheiat sesiunea de vară a admiterii 2019 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a crescut în topul preferințelor absolvenților de liceu, înregistrând la finalul sesiunii din luna iulie a admiterii în noul an universitar 2019/2020 o creștere cu peste 30% față de sesiunea similară din luna iulie a anului precedent.
Pentru cele 437 de locuri bugetate din cifra de școlarizare alocată de către Ministerul Educației Naționale universității reșițene, la ciclul de licență și la cel de masterat s-au înscris, în sesiunea de vară, 510 candidați.
În data de 24 iulie 2019 s-au desfășurat concursurile cu probe de verificare a cunoștințelor și aptitudinilor la domeniile unde acestea au fost organizate, iar în 25 iulie 2019 au fost afișate rezultatele concursurilor de admitere la cele trei facultăți din structura universității.
Înmatricularea candidaților declarați admiși în această sesiune se realizează în două perioade de confirmări, după cum urmează: 29–31 iulie 2019 și 2–5 septembrie 2019.

Susţinere publică teză de doctorat „Aplicarea ingineriei inverse la reconstituirea geometriei componentelor profilate ale turbinelor hidraulice”

La Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa a avut loc astăzi, luni, 22 iulie 2019, ora 11.00, în sala multimedia „Constantin Gruescu” susținerea publică a tezei de doctorat „Aplicarea ingineriei inverse la reconstituirea geometriei componentelor profilate ale turbinelor hidraulice” elaborată de studentul-doctorand ing. Sorin-Laurențiu Bogdan sub coordonarea prof. univ. dr. ing.  Dorian Nedelcu.
Președinte al comisiei de susținere este conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel – prorector UEMR, iar referenți științifici sunt patru personalități în domeniul ingineriei mecanice: prof. univ. dr. ing. Ilare Bordeașu și prof. univ. dr. ing. Dumitru Țucu – Universitatea Politehnica din Timișoara, alături de prof. univ. dr. ing. Viorel-Constantin Câmpian și prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich – din cadrul școlii doctorale a universității reșițene.
Aceasta este cea de-a 54-a susţinere publică a unei teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. De remarcat calitatea ştiinţifică a tezelor elaborate, până în prezent fiind validate toate tezele susţinute la această şcoală doctorală.

Centre de înscriere ale Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

Miercuri, 17 iulie 2019, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa organizează centre de înscriere pentru examenele de admitere la programele de studii regăsite în oferta educaţională în anul universitar 2019-2020. În intervalul orar 9-11 se fac înscrieri la Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Hațeg” Mehadia, Liceul „Mathias Hammer” Anina, iar în intervalul 12-14, la Liceul „Hercules” Băile Herculane şi Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici.
Activităţile sunt cuprinse în cadrul proiectului „UEMR – pol de educație și consiliere pentru studenții și absolvenții de liceu din mediile defavorizate (CNFIS-FDI-2019-0612)”, finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională 2019.