Nr. 128 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.209 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.28, alin.(1), (2) şi (5) din Ordinul MECS nr. 3751/2015 consolidat de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior; prevederile Art.5, alin.(1) şi (5) şi Art.12, alin.(5) din Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R76); procesul verbal al Biroului Electoral al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, privind consemnarea rezultatelor referendumului universitar din data de 22.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează rezultatul referendumului, organizat în data de 22.07.2019, privind modalitatea de desemnare a rectorului, după cum urmează:

Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale Numărul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalităţi de desemnare a rectorului Numărul total al voturilor exprimate Numărul total al voturilor valabil exprimate Numărul total de voturi valabil exprimate pentru opţiunea ,,pe bază de concurs public” Numărul total de voturi valabil exprimate pentru opţiunea ,,pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal”
84 43 58 58 12 46

Art. 2. Desemnarea rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru mandatul 2020-2024 se va realiza prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.
Art. 3. Rezultatul referendumului va fi adus la cunoştinţa comunităţii academice prin publicarea pe pagina Web aUniversităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Ministerului Educaţiei Naţionale, Rectorului UEMR, Facultăţilor şi Biroului TIC.