Nr. 119 din 04.07.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 4/31 a Consiliului de administraţie din data de 03.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de masterat Administraţie publică europeană, în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019.
Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în ziua de 08.07.2019.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 118 din 04.07.219

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 94 din 23.05.2019; Hotărârea Senatului nr. 111 din 20.06.2019; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.174/26.06.2019; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta anulează Hotărârea Senatului nr.111 din 20.06.2019.Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 117 din 04.07.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 1290/03.07.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume Poziţia Calitatea
1. Conf. univ. dr. Doina RADA preşedinte – reprezentant al FSE
2. Conf. univ. dr. Dan STAN membru – reprezentant al FSS
3. Conf. univ. dr. Diana TĂNASE membru – reprezentant al FSS
4. Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA membru – reprezentant al FSE
5. Ş. l. dr. ing. Vasile COJOCARU membru – reprezentant al FIM
6. Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI membru – reprezentant al FIM
 7. Stud. Deian ARDELJAN membru – reprezentant al Ligii studenţilor
8. Stud. Florentina Larisa TUȚĂ membru – reprezentant al Ligii studenţilor
9. Ing. Camelia Alexandra TISMONARIU secretar – reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ din UEMR

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 116 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, alin.(6) şi (7) din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 398/26.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1215/26.06.2019, privind componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Sociale; adresa Rectoratului nr.1225/26.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.175/27.06.2019; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 26.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic vacant de lector, poziţia 30 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, după cum urmează:
Postul de Lector –  poziţia 30
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziei de numire a comisiilor de concurs şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 115 din 04.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Hotărârii Senatului nr.90 din 25.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019 pentru Facultatea de Inginerie şi Management privind susţinerea colocviului de practică în data de 22.07.2019 între orele 08:00-10:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Facultăţii de Inginerie şi Management.

Admiterea 2019 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Ca urmare a aprobării cifrelor de școlarizare pentru învățământul superior de către Ministerul Educației Naționale, admiterea la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în anul universitar 2019 – 2020, se va realiza pe 437 de locuri bugetate și 588 de locuri cu taxă. Dintre acestea, o serie de locuri sunt destinate domeniilor prioritare, elevilor proveniți de la licee din mediul rural, candidaților de etnie romă, precum și candidaților români de pretutindeni.
Mai multe informații despre admiterea 2019 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, ce va demara începând cu 11 iulie 2019, actele necesare, condițiile de înscriere, taxele de studiu, se găsesc spre consultare la pagina web a universității https://uem.ro/admitere/.
Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității „Eftimie Murgu” din Reșița vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:
• burse atractive (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
• burse speciale acordate de agenți economici din Reșița și județul Caraș-Severin;
• masa la Campus Cafe din incinta UEMR la prețuri subvenționate;
• acces gratuit la aplicațiile Microsoft (Windows și Office 365);
• bibliotecă modernă și acces la baze de date electronice;
• acces gratuit la facilități sportive (sală de forță; sală de sport – tenis, baschet, volei; clădire polivalentă – saună, aparate de fitness, teren de baschet, handbal, mini-fotbal);
• Clubul Sportiv Universitatea Reșița – asigură cadrul propice pentru practicarea sportului de înaltă performanță, prin participarea studenților la diferite competiții naționale și internaționale;
• acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria etc.);
• transport CFR gratuit și local subvenționat.

Nr. 4/31 din 03.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 08.07.2019 – 10.07.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de masterat Administrație publică europeană.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Sociale în data de 08.07.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/31 din 03.07.2019

Având în vedere: cererea studentului Crețoiu Ioan Trandafir, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1272/02.07.2019; cererea studentului Stan Patric Timotei, anul II Inginerie mecanică, înregistrată la Rectorat cu nr. 1273/02.07.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă susținerea examenului de diferență la disciplina „Știința și ingineria materialelor II“, ca urmare a transferului de la programul de studii Inginerie economică în domeniul mecanic la programul de studii Inginerie mecanică, începând cu anul II, anul universitar 2018-2019, fără plata taxei aferente, pentru următorii studenți:
Crețoiu Ioan Trandafir, anul II IM;
Stan Patric Timotei, anul II IM.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 2/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri corective şi de îmbunătăţire a activităţii la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în urma analizei rapoartelor de monitorizare a programelor de studii, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor şi Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

Nr. 1/31 din 03.07.2019

Având în vedere: adresa CEAC nr. 19/20.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1185/24.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul final privind monitorizarea programelor de studii în anul 2018 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor şi Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.