Nr. 133 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; prevederile Art.292 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.pp din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Hotărârea Senatului privind formațiunile de studiu și dimensiunileacestora va fi luată în luna septembrie, la finalizarea celei de a doua sesiuni de admitere pentru anul universitar 2019-2020.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.