Ziua Internațională a Limbii Materne marcată la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită anual la data de 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul.
Manifestarea, organizată de universitatea reșițeană joi, 28 februarie 2019, ora 12:00 în sala C2.5, împreună cu Universitatea din Szeged, Ungaria, Liceul cu predare în limba română maternă din Vârșeț, Serbia, și Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” din Reșița, clasele de predare în limba germană maternă, alături de reprezentanți din partea Casei Corpului Didactic și Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, își propune să scoată în evidență particularitățile învățământului în limba maternă din cele trei țări, atât din perspectiva contextului regional, cât și al cadrului general european.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene – moment important al îndeplinirii destinului european

Studenți ai Universității „Eftimie Murgu” din Reșița din cadrul programelor de studiu „Administrație publică (AP)” și „Drept european și internațional (DEI)”, sub coordonarea cadrelor didactice cu specializarea în domeniul juridic, organizează joi, 28 februarie 2019, începând cu ora 10:00, în sala C 0.1, un seminar deschis pentru a marca Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Sub titlul Președinția României la Consiliul Uniunii Europene – moment important al îndeplinirii destinului european, studenții vor prezenta o serie de materiale pregătite de ei, menite să scoată în evidență principalele teme aflate pe agenda președinției Consiliului Uniunii Europene începând cu data de 1 ianuarie 2019 și țintele propuse a fi atinse de către România la finalul mandatului de 6 luni.

Un nou program de studii din oferta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița reacreditat de ARACIS

Programul de studii masterale „Managementul Serviciilor de Asistenţă Socială” (MSAS) ancorat în domeniul asistenţei sociale, se află în oferta educațională a Facultății de Științe Sociale din cadrul universității reșițene din anul universitar 2008-2009. La finele anului 2018, o comisie a consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a supus reevaluării  acest program. Raportul realizat de comisia prezentă la Reșița a fost evaluat  în ședința Consiliului ARACIS din data de 31 ianuarie 2019, obținând menținerea acreditării acestui program pentru următorii 5 ani, cu o capacitate de școlarizare de 50 de studenți/an.

Dragobetele. Poezia iubirii

Sub genericul Cultură, artă, învățământ superior la Reșița, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița găzduiește sâmbătă, 22 februarie 2019, în sala multimedia „Constantin Gruescu”, începând cu ora 11.00, un eveniment cultural în anticiparea sărbătorii Dragobetelui.
Sub egida Dragobetele, Poezia iubirii vor fi prezentate o serie de momente literar-muzicale inedite, dintre care menționăm: recitarea unor poezii în grai bănățean sau incursiuni muzicale la fluier.
Universitatea va avea alături în acest demers Academia de Științe Tehnice din România.

UEMR – manager al dezvoltării identității locale a Banatului de Munte, prin sportul de iarnă (Sport Mișcare Sănătate SMS -UEMR)

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița implementează, în perioada ianuarie – februarie 2019, un proiect extracurricular ce are ca obiectiv recunoașterea de către studenți și elevi a particularităților învățării și practicării sporturilor de iarnă ca formă de promovare a turismului montan, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi creativitate, gândirea critică şi iniţiativa, înţelegând totodată importanța practicării sportului ca mijloc de menținere a sănătății.
Beneficiari direcţi, studenți ai universității reșițene au parte de curriculum integrat şi de un mediu de instruire şi învăţare cu accent interdisciplinar, cunoscând oportunitățile oferite de judeţul Caraş-Severin în practicarea sporturilor de iarnă; pe de altă parte se formează capacitatea de a utiliza metodologii şi  procedee de perfecţionare a deprinderilor de utilizare a spaţiului şi timpului în scop de relaţionare în activităţi de educaţie fizică şi sportive.
Un prim grup de studenți s-a aflat în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2019, iar un al doilea grup se află în intervalul 10 – 15 februarie în stațiunea Muntele Mic, însoțiți de cadre didactice universitare de specialitate.

Jurnaliștii și cărțile lor

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița va găzdui luni, 18 februarie 2019, în sala multimedia „Constantin Gruescu”, începând cu ora 17:00, o nouă manifestare sub egida Anul Presei în Banatul Montan. 30 de ani de jurnalism liber. În cadrul acestei întâlniri, de tip dezbatere, ziariștii vor prezenta din volumele lor de jurnalistică, dorind în același timp să fie o manifestare în preambulul datei de 3 mai, Ziua Internațională a Libertății Presei.
Manifestarea”Jurnaliștii și cărțile lor” îi va avea ca invitați pe Gheorghe Jurma, Dorina Sgaverdia, Nicolae Sârbu, Mario Balint, Daniel Botgros și Titus Crișciu.

Un nou mandat al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, ca instituție organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), a constituit Consiliul pentru studii universitare de doctorat (CSUD) pentru mandatul 2019 – 2023. Această structură are în componența ei: directorul CSUD – prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich, un reprezentant al cadrelor didactice – prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu și un student doctorand din școala doctorală de inginerie – ing. drd. Cristian Tufiș, un reprezentant al absolvenților – dr. ing. Adelina Bostan și reprezentanți ai mediului economic – dr. ing. Romulus Vasile Ioan, directorul TMK Reșița, – dr. ing. Aurel Băra, directorul Reșița Reductoare Regenerabile (RRR) și – dr. ing. Zeno-Iosif Praisach, UCM Reșița. Joi, 14 februarie 2019, începând cu ora 17:00, sala multimedia „Constantin Gruescu” din incinta universității reșițene va găzdui un moment festiv în cadrul căruia se vor înmâna diplomele care certifică numirea în calitatea de membru în structura CSUD – UEMR.

Nr. 24 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 9/05.02.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 24/05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă corectarea erorilor materiale din planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de doctorat din domeniul Inginerie mecanică.
Art. 2. Planul de învăţământ care se aplică începând cu anul universitar 20182019 este cel din anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului Şcoală Doctorală.

Nr. 23 din 07.02.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 124/05.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 298/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019, studii de licenţă, în sensul corelării calendarului de admitere cu sesiunea septembrie a examenului de licenţă, după cum urmează:

Sesiunea septembrie (pentru absolvenţii din promoţia 2019 şi anterioare)
– 02.09-03.09.2019 Înscrierea la examenul de licenţă, eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică şi predarea proiectelor de diplomă
– 06.09.2019 Programarea examenului de licenţă pe programe de studii
– 10.09-11.09.2019 Susţinerea examenului de licenţă, constând din două probe:
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba II: Susţinerea examenului de licenţă.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va efectua această modificare şi în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72).
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 22 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa DGAF nr. 68/04.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 292/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Arhivei Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R7.01), Ediţia 2/revizia 1.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.