Nr. 21 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 306/05.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacantate din structurile de conducere ale UEMR, pentru perioada 2018-2020, după cum urmează: Membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie şi Management – Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică – 1 loc.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa 1.30 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului electoral al universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 20 din 07.02.2019

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2. Modificările aprobate au fost supuse dezbaterii comunităţii universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019.
Art. 3. Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea obţinerii avizului de legalitate.

Nr. 19 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2018, înregistrată la Rectorat sub nr. 287/04.02.2019; Hotărârea nr. 1/6 a Consiliului de administraţie din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2018.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 3/7 din 08.02.2019

Având în vedere: Cererea Asociaț›iei Rotary Club Reș™iț›a nr. 18017/21.01.2019, înregistratムla DGAF cu nr. 79/07.02.2019 ș™i la rectorat cu nr. 334/08.02.2019,
Consiliul de administrație al U€EMR, întrunit în șŸedința din data de 08.02.2019, a hotăƒrât:
Art. 1. Se aprobムînchirierea de căƒtre Asociaț›ia Rotary Club Reș™iț›a a unui spaț›iu în incinta corpului E, pe o perioadă de 5 ani, la tariful de 1 euro/mp/lunăƒ, la care se adaugムcheltuielile cu utilităț›ile (energie electricăƒ, apăƒ-canal -€“ conform consumului stabilit pe baza indexului lunar ș™i termoficare -€“ proporț›ional cu suprafaț›a închiriatăƒ).
Art. 2. Direcția GeneralムAdministrativ-Financiarムva proceda la identificarea spaț›iului ș™i încheierea contractului de închiriere menț›ionat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoș™tinムDirecției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/7 din 08.02.2019

Având în vedere: adresa CSUD, înregistratムla rectorat cu nr. 323/07.02.2019;
Consiliul de administrație al UEMR, întrunit în șŸedința din data de 08.02.2019, a hotăƒrât:
Art. 1. Se aprobムrepartizarea biroului B2.5 pentru Departamentul Ș˜coală Doctoralăƒ.
Art. 2. Prezenta se comunicムDirecției Generale Administrativ-Financiare, Facultăț›ii de Inginerie ș™i Management ș™i d-lui director CSUD, prof. univ. dr. ing. Gilbert- Rainer Gillich.

Nr. 1/7 din 08.02.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 76/06.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 320/06.02.2019, privind necesitatea scoaterii la concurs a unor posturi vacante -€“ personal didactic auxiliar ș™i nedidactic;
Consiliul de administrație al UEMR, întrunit în șŸedința din data de 08.02.2019, a hotăƒrât:
Art. 1. Se aprobaƒ scoaterea la concurs a urmăƒtoarelor posturi vacante din Statul de personal:
– Perioadムnedeterminatăƒ:
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 6 – îngrijitor, M;
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 8 – îngrijitor, M;
III.E.f. -€“ Serviciul întreț›inere: postul 3 – îngrijitor, M/G;
-· Perioadムdeterminatăƒ:
II.Ac. Biroul ERASMUS+: postul 1 -€“ referent de specialitate, S.
Art. 2. Biroul Resurse-Umane va proceda la solicitarea avizului MEN pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante menționate la art. 1 al prezentei.
Art. 3. Prezenta se comunicムDirecției Generale Administrativ-Financiare.

UEMR crește gradul de internaționalizare printr-o nouă colaborare cu Universitatea din Szeged, Ungaria

O delegație a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, alcătuită din prorectorul instituției, cadre didactice care își derulează activitatea de cercetare sub tutela Consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) și reprezentanți din partea Facultății de Științe Economice au avut marți, 5 februarie 2019, o serie de întâlniri la nivelul decanilor celor două facultăți omoloage, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității din Szeged, Ungaria.
În cadrul discuțiilor purtate s-a stabilit un program de schimb de cadre didactice și studenți la nivelul celui de-al treilea ciclu de studii, studiile universitare de doctorat, precum și organizarea în cotutelă a unor conferințe științifice, activități ce se vor derula în cadrul unui parteneriat ERASMUS+.
De asemenea, în întâlniri distincte la nivelul conducerii clusterului „ArchEnerg Cluster” s-a convenit includerea universității reșițene în viitoare proiecte ale acestei rețele.

Nr. 2/6 din 05.02.2019


Având în vedere: propunerea Serviciului Cămin-Cantină nr. 2/05.02.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 294/05.02.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 05.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Serviciului Cămin-Cantină, începând cu 06.02.2019, după cum urmează:
Nume şi prenume student: Voina Ionuț
An / specializare: III EM
Serviciul unde desfăşoară activităţi: Campus Café
Tipul bursei: Specială UEMR Servici
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care șeful Serviciului Cămin-Cantină va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către șeful Serviciului Cămin-Cantină.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale AdministrativFinanciare. Citește mai mult

Nr. 1/6 din 05.02.2019


Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 287/04.02.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2018.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare. Citește mai mult

Nr. 18 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); schimbările intervenite în componenţa Senatului UEMR; adresa Ligii studenţilor nr. 110/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 17/30.01.2019 şi adresa nr. 112/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 18/30.01.2019, privind reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 31.01.2019, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea
Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane
Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde
Membri: Conf. univ. dr. Solomia Andreş; Lect. univ. dr. Gabriel Dinu; Ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru; Ş.l. dr. ing. Relu Ciubotariu; Stud. Ionela Adina Krucso
Comisia de învăţământ
Preşedinte: Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Membri: Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloșină; Conf. univ. dr. Adrian Tănase; Lector univ. dr. Alina Constantin; Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Stud. Ioana – Maria Seracin
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel
Membri: Lect. univ. dr. Cristian Rudolf; Lect. univ. dr. Ioan Hălălae; Stud. Alexandru Dorel Chelaru; Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu
Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate
Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică
Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia; Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş; Conf. univ. dr. Dan Stan; Stud. Alexandra Butcovanová; Stud. Ildiko – Alexandra Martin
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă membrilor Senatului, Rectorului UEMR şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.