Nr. 17 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.d şi o din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Consiliului de administraţie nr. 206/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 21/31.01.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă următoarea modificare la Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic: II.A.c. BIROUL ERASMUS+: Transformarea funcţiei aferente postului nr. 1 din administrator financiar/patrimoniu în administrator financiar/patrimoniu/referent de specialitate/consilier juridic.
Art. 2. În urma acestei modificări, începând cu data de 31.01.2019, Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic al Universității este cel din anexă – STAT DE PERSONAL 24(0).
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 16 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.k din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit.k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management; propunerea Rectoratului de validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan nr. 205/30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management, desfăşurat în data de 30.01.2019, după cum urmează:
Denumire facultate: Facultatea de Inginerie şi Management
Decan desemnat: Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE
Art. 2. Serviciul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Serviciului Resurse Umane.

Nr. 15 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72), Ediţia 4/revizia 6.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 14 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master (R71), Ediţia 3/revizia 5.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 2/5 din 30.01.2019


Având în vedere: Solicitarea d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 193/29.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. Electroechipament Industrial SRL, din lista transmisă cu adresa EEI nr. 2801/08/ADR din 28.01.2019, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare și d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta. Citește mai mult

Nr. 1/5 din 30.01.2019


Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 56/30.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 197/30.01.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă Anexa actualizată privind achiziţiile directe pe anul 2019. Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare. Citește mai mult