Nr. 23 din 07.02.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 124/05.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 298/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019, studii de licenţă, în sensul corelării calendarului de admitere cu sesiunea septembrie a examenului de licenţă, după cum urmează:

Sesiunea septembrie (pentru absolvenţii din promoţia 2019 şi anterioare)
– 02.09-03.09.2019 Înscrierea la examenul de licenţă, eliberarea certificatelor de competenţă lingvistică şi predarea proiectelor de diplomă
– 06.09.2019 Programarea examenului de licenţă pe programe de studii
– 10.09-11.09.2019 Susţinerea examenului de licenţă, constând din două probe:
Proba I: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba II: Susţinerea examenului de licenţă.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va efectua această modificare şi în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72).
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:48.