Nr. 87 din 22.04.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 823/17.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 131/17.04.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 17.04.2019;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calităţii în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa pe anul 2018.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.