Nr. 77

Având în vedere: Numărul de zile de Concediu de odihnă efectuate în anul 2020, conform datelor înregistrate la nivelul Compartimentul Resurse Umane; Prevederile Art. 301, alin. 13, lit. (a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011; Ordinul MECTS nr. 5.559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior nr. 716/10.07.2019; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020; Hotărârea nr. 7/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă pentru cadrele didactice din UEMR, concediul de odihnă rămas de efectuat în anul 2020, va fi programat după cum urmează:
– 03.08.2020 – 01.09.2020 – 22 zile;
– 21.12.2020 – 31.12.2020 – 8 zile;
Art. 2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic va beneficia de restul zilelor de concediu rămase neefectuate în baza unei cereri aprobate la nivelul Rectoratului UEMR, în funcție de prioritățile UEMR în perioada următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă  Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, facultăţilor şi departamentelor.