Nr. 62 din 19.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin.(5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 4/12 din data de 13.03.2019; Adresa DGAF nr. 176/14.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 78/14.03.2019; Hotărârea Senatului nr. 59 din data de 14.03.2019; Adresa DGAF nr. 196/19.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 84/19.03.2019; Adresa Biroului Financiar-Contabil nr. 29/19.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobăutilizarea sumei de 376.469,75 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile de capital, respectiv pentru achitarea Situației de lucrări nr. 1, în sumă de 72.719,99 lei și a Situației de lucrări nr. 2, în sumă de 303.749,76 lei, aferente Contractului de achiziție publică de lucrări nr. 31/16.10.2018 privind realizarea obiectivului de investiții Campus Universitar Complex „Eftimie Murgu”.
Art. 2. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art. 1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:25.