Nr. 44 din 26.03.2020

Având în vedere: Propunerea Consiliului de administraţie al universităţii din data de 24.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Colegiul Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa (MC01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.