Nr. 2/58 din 16.12.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 1085/16.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2629/16.12.2019, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa; Hotărârea nr. 3/57 a Consiliului de administraţie din data de 11.12.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Bază sportivă – Sala de sport Polivalentă Moroasa.Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
Calendarul concursului;
Fişa postului vacant;
Componenţa Comisiilor de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte
Ec. Ionuț Alexandru – membru
Emila Turiac – membru
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte
Ing. Ilie Pela – membru
Domnica Gheorghiu Dominca
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.