Nr. 2/5 30.01.2020

Având în vedere: Solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 208/29.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. DIM CONS INSTAL SRL, din lista transmisă în data de 29.01.2020, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta.