Nr. 153 din 19.09.2019

Având în vedere: prevederile Art. 292  din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, lit.pp din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Consiliului de administraţie al universităţii nr.1920/19.09.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 248/19.09.2019;          Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă situația privind grupele şi subgrupele, precum şi mărimea formațiunilor de lucru aferente programelor de studii din oferta educațională a Facultății de Științe Economice în anul universitar 2019-2020, în forma prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Senatului universitar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.