Nr. 1/34 din 17.06.2020

Având în vedere: Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (13), lit. f) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 3 alin. (3) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004; Art. 39, alin (2) lit m)  și Art. 44, lit. e) din Carta UEMR; adresa Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) înregistrată la nivelul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu nr. 1020/15.06.2020; necesitatea promovării calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învățământ superior din România prin concentrarea resurselor, inclusiv pentru dezvoltarea locală/regională; Consiliul de Administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 17.06.2020,
Hotărăște:
Art. 1. Se avizează favorabil fuziunea prin absorbție a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), pe baza condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta hotărâre, împreună cu anexa, se supune aprobării Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.