Nr. 1/11 din 26.02.2020

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 109/26.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 426/26.02.2020, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social; Hotărârea nr. 5/10 a Consiliului de administraţie din data de 25.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 26.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
– condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
– calendarul concursului;
– fişa postului vacant;
– componenţa Comisiei de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte;
Ec. Ionuț Alexandru – membru;
Emilia Turiac – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
– componența Comisiei de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte;
Ing. Ilie Pela – membru;
Ing. Domnica Georgiu – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.