Nr. 120 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Dorian Anghel înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 144/25.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, în anul universitar 2020-2021, pentru:
Dorian Anghel / Media anilor studii de licență (min. 8,00) 7,49 / Media de finalizare a exam. de licență (min. 9,00) 8,25
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti.

Nr. 119 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.16, 17 şi 21 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (R 25); solicitarea domnului drd. ing. Bogdan Protea înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 145/25.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogare de medie în vederea participării la concursul pentru desfăşurarea, în regim de plata cu ora, a unor activităţi didactice cuprinse în posturile vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, în anul universitar 2020-2021, pentru
Bogdan Protea / Media exam. de diplmă (min. 9,00) 8,00 / Media finalizare a exam disertație (min. 9,00) 8,00 / Media anilor de studii de masterat (min. 8,00) 7,62
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Departamentului de Ştiinţe Inginereşti

Nr. 118 din 25.09.2020

Având în vedere: HG 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Adresa Consiliului de administraţie nr. 1644/24.09.2020; Avizarea în Consiliul de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2020 – 2021, activităţile didactice prestate în regim de plata cu ora la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, precum şi la programele de studii universitare de masterat tariful orar brut va fi de 15 lei/oră convenţională.
Art. 2. Tariful orar practicat pentru ora convenţională de activitate frontală cu studenţii (curs, seminar, lucrări practice, proiect etc.) are în vedere şi activitatea de pregătire individuală a cadrului didactic, precum şi activitatea de examinare a studenţilor.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 117 din 25.09.2020

Având în vedere: solicitarea doamnei Lavinia Popp, privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Sociologie, Filozofie și Științe Politice din cadrul Universității de Vest din Timișoara; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Sociologie; prevederile Art. 288, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2020-2021, doamna prof. univ. dr. Lavinia Popp, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate desfășura activităţi de coordonare a studenţilor doctoranzi, în domeniul Sociologie, în cadrul Şcolii doctorale de Sociologie, Filozofie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR,Facultății de Ştiinţe Sociale, Compartimentului Resurse Umane și doamnei prof. univ. dr. Lavinia Popp.

Nr. 116 din 25.09.2020

Având în vedere: adresa nr. 100 din data de 25.09.2020 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 143 din data de 25.09.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la art. 10, alin. (3), din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, privind prelungirea termenului de aprobare a listei posturilor scoase la concurs până la 26.10.2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 115 din 25.09.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/52 a Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă ca în anul universitar 2020-2021, disciplinele prevăzute în Planurile de învăţământ din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic să fie normate în departamentele unde au norma de bază cadre didactice de specialitate titulare de disciplină.
 Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 114 din 25.09.2020

Având în vedere: avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modalitățile de desfășurare a activităților didactice din semestrul I al anului universitar 2020-2021, astfel:
Art. 2. Detalierea modalităților de desfășurare a activităților didactice la nivelul fiecărei facultăți se regăsește în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. În situația în care, pe parcursul anului universitar 2020-2021, situația epidemiologică și reglementările naționale impun modificarea scenariilor aprobate prin prezenta hotărâre, Consiliul de administrație va adopta măsurile ce se impun.
Art. 4. Până la data de 30 a fiecărei luni, pentru activitățile desfășurate în sistem on-line, cadrele didactice vor transmite directorului de departament documente justificative privind modul de desfășurare a activității didactice, conform Fișei individuale de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, aprobată prin HCA nr. 1/16 din 20.03.2020.
Art. 5. Responsabilitatea verificării desfășurării activităților didactice în on-line conform prezentei hotărâri și, ulterior, în conformitate cu prevederile legale şi ale metodologiilor elaborate şi aprobate în acest sens la nivelul Senatului UEMR, revine directorilor de departament și decanilor care au obligația întocmirii Foilor colective de prezență necesare achitării drepturilor salariale ale cadrelor didactice.
Art. 6. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 113 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020–2021 al Departamentului de Învăţământ la Distanţă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 112 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universității „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020–2021 al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 111 din 25.09.2020

Având în vedere: prevederile art. 38, alin. (2), lit. (n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 24.09.2020;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Statul de funcţii pentru anul universitar 2020–2021 al Departamentului de Ştiinţe Economice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului de Ştiinţe Economice şi Compartimentului Resurse Umane.