Nr. 76

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Inginerie mecanică” din domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie mecanică,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 75

Având în vedere: prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (M4.1-02); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locului vacant de student-doctorand în Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie, organizate în data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie, după cum urmează:
Locul ocupat în urma alegerilor: Membru conducător de doctorat al Consiliului Şcolii Doctorale de Inginerie / Candidatul ales: Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR,  Facultăţii de Inginerie și Management şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 74

Având în vedere: prevederile Art. 213, alin. (2), lit. k din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit. k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management; propunerea Rectoratului de validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan nr. 1236/22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management, desfăşurat în data de 22.07.2020, după cum urmează:
Denumire facultate: Facultatea de Inginerie și Management / Decan desemnat: prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Art. 2. Compartimentul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 4/44

Având în vedere: Solicitarea dlui Bloju Virgil-Alin, înregistrată la Rectorat cu nr. 1253/24.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 28.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru programul de formare psihopedagogică Nivelul II, regim postuniversitar, pentru următorii cursanți: Bloju Virgil-Alin.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcției Generale Administrativ-Financiare şi domnului Bloju Virgil-Alin.

Nr. 3/44

Având în vedere: Solicitarea FLAROM ADVERTISING nr. 20200682/22.07.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 441/22.07.2020 și la Rectorat cu nr. 1242/23.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 28.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea, de către FLAROM ADVERTISING, a unui spațiu în curtea interioară a UEMR pentru organizarea a două cursuri medicale (17/18, respectiv 27/28.08.2020), cu o durată de 4 ore, la un tarif de 150 lei/oră.
Art. 2. FLAROM ADVERTISING se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută FLAROM ADVERTISING

Nr. 2/44

Având în vedere: Adresa FIM nr. 407/27.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1274/28.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 28.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 29.07.2020, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:

Facultatea de Inginerie și Management

Domeniul de studii: IM / Coodonator domeniu: prof. univ. dr. ing. Nedelcu Dorian / Nivel: licență: IM / Coordonator program: conf. univ. dr. ing. Micloșină Călin
Domeniul de studii: IM / Coodonator domeniu: prof. univ. dr. ing. Nedelcu Dorian / Nivel: master: CTSM / Coordonator program: ș. l. dr. ing. abil. korka Zoltan
Domeniul de studii: IM / Coodonator domeniu: prof. univ. dr. ing. Nedelcu Dorian / Nivel: doctorat: IM / Coordonator program: prof. univ. dr. ing. Nedelcu Dorian

Domeniul de studii: IE / Coodonator domeniu: ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta / Nivel: licență: EM / Coordonator program: ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta
Domeniul de studii: IM / Coodonator domeniu: ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta / Nivel: master: SEA / Coordonator program: ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta

Domeniul de studii: ȘI / Coodonator domeniu: conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian / Nivel: licență: II / Coordonator program: conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţa Facultăţii de Inginerie şi Management, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.

Nr. 1/44

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 475/27.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1270/27.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 28.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 8/42 din 22.07.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 422/GP/17.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1173/17.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de înscriere pentru românii de pretutindeni până în data de 30.07.2020.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 7/42 din 22.07.2020

Având în vedere:
– Numărul de zile de Concediu de odihnă efectuate în anul 2020, conform datelor înregistrate la nivelul Compartimentul Resurse Umane;
– Prevederile Art. 301, alin. 13, lit. (a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
– Ordinul MECTS nr. 5.559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;
– Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior nr. 716/10.07.2019.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Pentru cadrele didactice din UEMR, concediul de odihnă rămas de efectuat în anul 2020, va fi programat după cum urmează:
– 03.08.2020 – 01.09.2020 – 22 zile;
– 21.12.2020 – 31.12.2020 – 8 zile;
Art. 2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic va beneficia de restul zilelor de concediu rămase neefectuate în baza unei cereri aprobate la nivelul Rectoratului UEMR, în funcție de prioritățile UEMR în perioada următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 6/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractului educațional utilizat la nivelul Colegiului Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Colegiului Terţiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reşiţa şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.