Nr. 86

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat şi a activităţii de cercetare postdoctorală în Şcoala Doctorală de Inginerie (R4.2-01), Ediţia 2/revizia 4.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 85

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (R09), Ediția 3/revizia 1.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor şi Ligii Studenţilor.

Nr. 84

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2020 (Cod: M4.1-01), Ediţia 4/revizia 6.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie, Facultăţii de Inginerie şi Management, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 83

Având în vedere: Adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 608/16.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 100/17.07.2020; Adresa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 181/17.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 101/17.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art.  1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în perioada 01.09.2020 – 04.09.2020.
Art.  2. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 82

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1213 din data de 22.07.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 3 –  Calendarul admiterii pentru anul universitar 2020-2021, Sesiunea de toamnă, septembrie 2020, Studii universitare de licenţă şi Studii universitare de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Bioului Financiar – Contabil.

Nr. 81

Având în vedere: adresa nr. 1211 din data de 22.07.2020 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 107 din data de 23.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la Procedura operaţională Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P.4.0-0) pentru modificarea planurilor de învăţământ.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 80

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Structura anului universitar 2020-2021, pentru studii universitare de licenţă, respectiv studii universitare de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.

Nr. 79

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1210 din data de 22.07.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 78

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; hotărârea nr. 1/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli sursa F – integral din venituri proprii pe anul 2020, rectificat 3, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 77

Având în vedere: Numărul de zile de Concediu de odihnă efectuate în anul 2020, conform datelor înregistrate la nivelul Compartimentul Resurse Umane; Prevederile Art. 301, alin. 13, lit. (a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011; Ordinul MECTS nr. 5.559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior nr. 716/10.07.2019; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020; Hotărârea nr. 7/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă pentru cadrele didactice din UEMR, concediul de odihnă rămas de efectuat în anul 2020, va fi programat după cum urmează:
– 03.08.2020 – 01.09.2020 – 22 zile;
– 21.12.2020 – 31.12.2020 – 8 zile;
Art. 2. Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic va beneficia de restul zilelor de concediu rămase neefectuate în baza unei cereri aprobate la nivelul Rectoratului UEMR, în funcție de prioritățile UEMR în perioada următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă  Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, facultăţilor şi departamentelor.