Nr. 68 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 60/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1049/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 pentru Departamentul de Învăţământ la Distanţă, programul de studii Administraţie Publică privind susţinerea examenului de licenţă în perioada 16-17.07.2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 67 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 391/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1050/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea conținutului rubricii privitoare la activitățile programate în intervalul 30.06.2020-05.07.2020 din Structura anului universitar 2019-2020 Studii universitare de licență, în următoarea formă:
– Sesiune de reexaminări şi măriri de note (aferentă sem. I şi II, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
– Măriri de note (maxim două discipline, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
Art. 2. Se aprobă modificarea conținutului rubricii privitoare la activitățile programate în intervalul 30.06.2020-05.07.2020 din Structura anului universitar 2019-2020 Studii universitare de master, în următoarea formă:
– Sesiune de reexaminări şi măriri de note (aferentă sem. I şi II, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare).
– Măriri de note (maxim două discipline, doar pe baza cererilor depuse de studenţi, însoţite de chitanţele de plată a taxelor de reexaminare.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1/37 din 25.06.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 6682/23.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 256/24.06.2020.2020 și la Rectorat cu nr. 1052/24.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 25.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cazarea la Campusul de vară Coronini, a unei echipe de la Muzeul Banatului, care efectuează lucrări pentru Primăria Moldova Nouă.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Primăriei Moldova Nouă.

Nr. 1/35 din 22.06.2020

Având în vedere: Solicitarea ROTARY CLUB Reșița, înregistrată la DGAF cu nr. 345/19.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1037/22.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea festivității de acordare a burselor de excelență ROTARY, în incinta UEMR, în data de 23.06.2020, ora 18, (sau o dată ulterioară în caz de vreme nefavorabilă), cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Asociația Rotary Club Reșița se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută ROTARY CLUB Reșița.

Nr. 1/34 din 17.06.2020

Având în vedere: Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (13), lit. f) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 3 alin. (3) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004; Art. 39, alin (2) lit m)  și Art. 44, lit. e) din Carta UEMR; adresa Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) înregistrată la nivelul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu nr. 1020/15.06.2020; necesitatea promovării calităţii şi creşterea eficienţei sistemului de învățământ superior din România prin concentrarea resurselor, inclusiv pentru dezvoltarea locală/regională; Consiliul de Administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 17.06.2020,
Hotărăște:
Art. 1. Se avizează favorabil fuziunea prin absorbție a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), pe baza condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta hotărâre, împreună cu anexa, se supune aprobării Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița.

Învățământul superior reșițean – în elita academică

Senatul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a aprobat astăzi, 22 iunie 2020, absorbția Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), demers inițiat de UEMR la începutul anului universitar curent și validat de structurile colective de conducere. Motivația acestui demers a fost dată de contextul evoluțiilor actuale din spațiul românesc și european al învățământului superior pentru promovarea calității, creșterea eficienței activității didactice și de cercetare, precum și a vizibilității internaționale.
Rectorul UEMR, conf. univ. dr. Andrade-Ionuț Bichescu, a propus ca obiectiv general în planul managerial cu care a câștigat încrederea comunității academice reșițene „menținerea și dezvoltarea învățământului superior reșițean ca motor al dezvoltării economice durabile a regiunii”.
Fuziunea prin absorbție, în urma căreia UEMR va deveni Centrul Universitar UBB din Reșița, este un răspuns firesc la dinamica pieței educaționale globale.
Cu privire la procesul de fuziune, Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, precizează că „în acest fel integrăm UEMR în UBB, dar respectăm și încurajăm tradiția (prin Facultatea de Inginerie, pe care, în timp, dorim să o profilăm mai bine național/internațional) și excelența locală/regională (prin funcționarea programelor din extensie în logica academică a UBB), totul fiind gândit într-un parteneriat strategic cu autoritățile locale, pornind și de la unele componente validate ale experienței academice locale. Într-adevăr, vom merge la Reșița nu doar cu practicile academice ale UBB, ci și cu experiența UBB (inclusiv specialiștii proprii) în relația bidirecțională dezvoltarea locală/regională.”
Referindu-se la acest aspect, Rectorul UEMR susține că „această reconstrucţie relevă necesitatea adaptării mediului universitar reşiţean atât în ceea ce priveşte elementele tradiţionale (tradiţia industrială a Reşiţei), cât şi deschiderea spre direcţii de dezvoltare mai puţin exploatate până în prezent, ţinând seama de poziţia geografică şi perspectivele de dezvoltare ale unei societăţi axate pe inovare”.
Principalii beneficiari ai fuziunii sunt tinerii din regiune, care vor beneficia de noi oportunități de dezvoltare personală și formare profesională.
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării urmează ca fuziunea să fie formalizată prin parcurgerea etapelor prevăzute de legislația națională.

Nr. 66 din 18.06.2020

Având în vedere: Prevederile Art. 123, alin. (1) şi  alin. (2), Art. 194, alin. (1), (2) și (3) şi Art. 213, alin. (2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată; Art. 38, alin (2), lit. d) din Carta UEMR; Art. 3, alin. (3), din Legea Consorţiilor universitare nr. 287/2004; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/47 din data de 16.10.2019 şi Hotărârea Senatului universitar nr. 199 din data de 17.10.2019 privind iniţierea negocierilor în vedere fuziunii Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; Adresa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca înregistrată la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, sub nr. 1020/15.06.2020 privind condiţiile fuziunii; Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/34 din data de 17.06.2020 referitoare la avizarea favorabilă a fuziunii şi a condiţiilor de fuzionare prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului exprimat electronic la data de 18.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbţie a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa de către Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, conform condițiilor de fuziune, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Fuziunea prin absorbție devine operațională începând cu anul universitar următor celui în care s-au finalizat procedurile legale de aprobare a acesteia.
Art. 3. La data aprobării fuziunii conform legii, cu consultarea și aprobarea tuturor forurilor competente, actele normative care reglementează înființarea și funcționarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, își încetează aplicabilitatea, potrivit cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2004 republicată.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, care va efectua în continuare demersurile necesare în vederea finalizării procesului de fuziune, precum şi la cunoştiinţa Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Nr. 65 din 11.06.2020

Având în vedere: Propunerea DPPD nr. 82/05.06.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 89/09.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II pentru cursanţii din Postuniversitar, astfel:

Sesiunea iunie – iulie  2020

  1 29.06.2020 Înscriere la examenul de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU pe bază de dosar
  2 30.06.2020 Examen de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU
  3 30.06.2020 Afișare rezultate Nivel I PU, Nivel II PU / Depunere contestații
  4 01.07.2020 Soluţionare contestaţii Nivel I PU, Nivel II  PU / Afişare rezultate

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 64 din 11.06.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.06.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii on-line în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2020-2021 (R71-01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 2/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Cererea domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu, director de grant al proiectului „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”, înregistrată la Rectorat cu nr. 997/09.06.2020;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii C2.3 pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectul „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Științe Sociale, domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu și Direcției Generale Administrativ-Financiare.