Nr. 1/26 din 28.04.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 41/27.04.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 790/27.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – consolidat rectificat 2.Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare

Un nou proiect accesat de universitatea reșițeană: dotarea laboratoarelor din domeniul ingineriei

Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, prin Facultatea de Inginerie și Management, a aplicat și câștigat prin Fondul de Dezvoltare Instituțional (FDI) al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) un nou proiect menit să sprijine dotarea laboratoarelor din domeniul tehnic: Laboratoare moderne – studenți informați, în valoare de 160.225 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea bazei materiale utilizate pentru susținerea activităților didactice aplicative din domeniul ingineriei, în vederea pregătirii profesionale a studenților. În cadrul proiectului se vor realiza patru standuri moderne, prevăzute cu sisteme de comandă și comunicare care permit și interacțiunea on-line, menite să fie utilizate în cadrul lucrărilor aplicative (laborator, practică, cercetare) din domeniile inginerie electrică, informatică aplicată și mecanică.
Pentru utilizarea aparaturii moderne, se vor efectua sesiuni de perfecționare a cadrelor didactice și sesiuni de pregătire profesională a studenților de la specializările inginerești, cu scopul de a dezvolta competențele și abilitățile practice, urmând de asemenea ca noile dotări să fie promovate și în rândul elevilor din regiune, prin sesiuni instructiv-educative.

Colaborarea tradițională cu Universitatea Tehnică a Moldovei – susținută prin Programul ERASMUS+. Primul student ERASMUS+ de la UTM realizează un stagiu de studiu la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Începută în 1996, continuată și dezvoltată de-a lungul anilor sub coordonarea domnului prof. univ. dr. ing. Ion Piroi și, mai recent, cu implicarea doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei, colaborarea cu Universitatea Tehnică a Moldovei stă la baza unuia dintre cele mai solide parteneriate ale universității reșițene cu instituții de învățământ superior din afara Uniunii Europene.
Susținută timp de 23 de ani prin relațiile trainice de prietenie care s-au legat între cadrele didactice şi prin eforturile materiale conjugate ale celor două universități, începând din anul 2019 această colaborare beneficiază și de sprijin financiar acordat prin Programul ERASMUS+. Astfel, acțiunilor tradiționale, care au inclus, până în prezent, organizarea de către UEMR a unor stagii de practică pentru studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei în firme din județul Caras-Severin, participarea cadrelor didactice de la UEMR la manifestarea științifică „Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN)” organizata de UTM, participarea cadrelor didactice de la UTM la conferințe organizate de UEMR („Conferința Națională de Acționari Electrice – CNAE 2014”, „Conferința de Inginerie Electrică şi Sisteme”), li se vor adăuga și stagii ERASMUS+ de studiu pentru studenți, precum şi stagii de predare pentru cadrele didactice de la cele două instituții.
Deschizător de drumuri este, în acest sens studentul Adrian Rachieru de la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care, în perioada 28.02 – 10.06.2020, își realizează ultimul semestru din ciclul de licență la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița. Chiar dacă activitățile sunt îngreunate de măsurile speciale de prevenție împotriva răspândirii pandemiei de COVID-19, studentul moldovean a hotărât să-și continue activitatea sub coordonarea academică a doamnei ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei și să-și finalizeze la Reșița lucrarea de diplomă intitulată Automatizarea unei linii robotizate de paletizare și împachetare cu peliculă a fâșiilor sau rulourilor de carton.

Lansarea programului de studii „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în calitate de partener 2, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (partener 3), implementează proiectul Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurare a calității, dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.
În cadrul acestui proiect, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița își completează oferta de studii prin lansarea, începând cu anul universitar 2020-2021, a programului „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică”. Acest program de studii de nivel 5 (școală postliceală) are durata de un an, fiind organizat în cadrul Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu”, structură a universității reșițene.
În urma evaluării externe desfășurate în luna decembrie 2019, programul „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” și Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” au primit autorizarea de funcționare de la Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.
Programul „Tehnician Operator Mașini cu Comandă Numerică” se adresează absolvenților de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat.
Prima generație de cursanți va beneficia de formare în regim fără taxă, costurile aferente derulării programului fiind asigurate prin proiectul POCU 121030 Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative.
Programul răspunde nevoii companiilor din regiune de a angaja tehnicieni în domeniul prelucrărilor pe mașini cu comandă numerică.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020

Informare privind campania „Și nouă ne pasă. În și pentru comunitate!”

Grupul de inițiativă al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, format din cadre didactice și studenți, comunică bilanțul campaniei Și nouă ne pasă. În și pentru comunitate! după două săptămâni de activitate.
Până în prezent au fost realizate și distribuite gratuit 455 de viziere de protecție către diferite entități din regiunea Banatul de Munte, aflate, prin natura activității, în prima linie de luptă împotriva pandemiei SARS-CoV-2: Spitalul Județean de Urgență Reșița (la 14 secții din cele trei staționare), Serviciul Județean de Ambulanță Caraș-Severin, Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița, Centrul de îngrijire și asistență „Sfânta Maria” Reșița, Inspectoratul de Jandarmi județean „Gl. Bg. Vasile Zorzor” Caraș-Severin, Crucea Roșie Română filiala Caraș-Severin, Centrul de Transfuzie Sanguină Reșița, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș – compartimentul boli infecțioase.
Pe această cale aducem mulțumiri pentru efortul și munca permanentă  depusă de echipa din universitatea reșițeană angrenată în această inițiativă civică, precum și celor care, prin donațiile realizate, au sprijinit nemijlocit campania, de la entități publice și private la persoane fizice.
Campania continuă!

Sărbătorile Pascale 2020, marcate de UEMR printr-o expoziție de artă plastică virtuală

În data de 19 aprilie, creștinii în rit răsăritean (ortodocși, greco-catolici) vor sărbători Învierea Domnului. În pregătirea acestei mari Sărbători a creștinătății, a noastre și a comunității în care trăim, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița organizează o expoziție de artă plastică virtuală, în on-line, cu ajutorul rețelelor social media.
Mulțumim tinerei artiste plastice Irina CHICU, absolventa universității reșițene, originară din Republica Moldova, pentru lucrările realizate, gândind, pentru fiecare zi a intervalului dintre Joia Mare și Duminica Sfintei Învieri, un portret / desen în cărbune.
Învierea Domnului să fie prilej de bucurie şi speranţă!
SĂRBĂTORI PASCALE CU BUCURIE ÎN SUFLET!

Joia Mare / Vinerea Mare / Sâmbăta Mare / Duminica Sfintei Învieri

Nr. 53 din 16.04.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2) lit. c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 14.04.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 764/14.04.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2020.
Art. 2. Planul operaţional se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.

Nr. 2/25 din 16.04.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 771/15.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut în cuantum de 8056 lei, pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale pentru lunile februarie și martie 2020, în măsura în care disponibilitățile din venituri proprii ale universității permit acest lucru.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 1/25 din 16.04.2020

Având în vedere: Prelungirea instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, cauzată de pandemia COVID-19; Obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2; Adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Adresa MEC nr. 217/GP/01.04.2020; Ordinul MEC nr. 4.020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României; Permanenta preocupare a conducerii UEMR de a asigura un mediu sigur şi calitativ pentru desfăşurarea activităţilor didactice; Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice pe platforme/aplicaţii educaţionale on-line în luna martie, odată cu instituirea stării de urgenţă şi suspendarea activităţilor didactice frontale; Pachetul de servicii OFFICE 365 oferit gratuit de UEMR cadrelor didactice şi studentilor universităţii pentru asigurarea desfășurării procesului didactic și pentru acordarea drepturilor salariale corelative; Faptul că aplicaţia TEAMS, inclusă în pachetul de servicii OFFICE 365, asigură întâlnirea nemijlocită în mediul on-line dintre cadrele didactice şi studenţii universităţii (desfăşurarea live a activităţilor didactice), oferind facilităţi de videoconferinţă, înregistrare a activităţilor desfăşurate în sistem de videoconferinţă, forumuri de lucru, partajare a materiale didactice şi a referinţelor bibliografice, încărcare a temelor şi proiectelor realizate de către studenţi, evidenţă a participării studenţilor la activităţile didactice desfăşurate; Necesitatea familiarizării studenților Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa de la toate formele și ciclurile de învățământ cu aplicația TEAMS, în perspectiva desfășurării formelor de evaluare și a examenelor de finalizare a studiilor universitare pe platforme/aplicaţii on-line, pentru care vor fi elaborate metodologii aprobate la nivelul Senatului UEMR; Autonomia universitară şi cu asumarea răspunderii publice,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 27.04.2020, pe perioada stării de urgenţă și, ulterior, pe perioada de aplicare a măsurilor de prevenire a infestării cu virusul SARS-CoV-2, toate activităţile didactice, activităţile de evaluare şi examenele de finalizare a studiilor universitare la nivelul UEMR desfăşurate în on-line, la toate formele și ciclurile de învăţământ, se vor derula pe aplicaţia TEAMS, inclusă în pachetul de servicii OFFICE 365.
Art. 2. Cadrele didactice din UEMR vor putea utiliza şi alte platforme/aplicaţii specifice/adaptate cerinţelor domeniilor/programelor de studii, doar în condiţiile în care acestea vor fi complementare aplicaţiei TEAMS.
Art. 3. Activităţile de laborator/ proiect/ practică pedagogică/ lucrări practice care, din motive obiective, nu vor putea fi susținute on-line, vor fi recuperate modular după încetarea stării de urgență, în limita timpului avut la dispoziție, după un program stabilit de către decanatul fiecărei facultăţi, sau vor fi recuperate în anul universitar următor, fără costuri adiționale sau alte restricții existente anterior.
Art. 4. Programul de recuperări stabilit conform Art. 3 se va anunța studenților și cadrelor didactice, prin postare pe pagina web a fiecărei facultăți/ departament, ulterior fiind comunicat rectoratului.
Art. 5. Responsabilitatea verificării desfășurării activităților didactice în on-line conform prezentei hotărâri și, ulterior, în conformitate cu prevederile legale şi ale metodologiilor elaborate şi aprobate în acest sens la nivelul Senatului UEMR, revine directorilor de departament și decanilor care au obligația întocmirii Foilor colective de prezență necesare achitării drepturilor salariale ale cadrelor didactice.
Art. 6. Neutilizarea aplicaţiei TEAMS în activitatea didactică desfăşurată în on-line cu studenţii universităţii va conduce la nerecunoaşterea activităţilor desfăşurate şi, implicit, nepontarea cadrelor didactice, situaţie în care activitatea didactică va trebui recuperată.
Art. 7. Toate cadrele didactice au obligaţia transmiterii către studenţi, în format electronic, a materialelor de curs utilizate pentru evaluarea finală, cu cel puţin o lună înainte de data desfăşurării formei de evaluare (E, C, VP).
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică facultăților, DID, DPPD și DSD.

Nr. 1/24 din 14.04.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 3865/174.04.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 247/14.04.2020 și la Rectorat cu nr. 763/14.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 14.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă tariful de 50 lei/persoană/zi pentru asigurarea cazării și a unei mese/zi (contractând servicii de catering), pentru un număr de 8 jandarmi, în vederea sprijinirii Primăriei Moldova-Nouă, pe perioada instituirii stării de urgență în România.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare.