Nr. 5/13 din 11.03.2020

Având în vedere: Propunerea CSUD înregistrată la Rectorat cu nr. 499/09.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegeri în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 4/13 din 11.03.2020

Având în vedere: contextul epidemiologic actual, generat de prezenţa virusului COVID-19 pe teritoriul României; confirmarea primului caz de infestare cu virusul COVID-19 în Municipiul Reşiţa; preocuparea conducerii universităţii de a oferi un mediu sigur de învăţare, implementând în acest fel măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; adresa MEC-DGÎU nr. 98/DGIU/10.03.2020; Hotărârea nr. 6/09.03.2020 a CNSSU;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. În perioada 12-22 martie, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației:
– se suspendă activităţile didactice frontale desfăşurate cu studenţii UEMR la toate formele şi ciclurile de învăţământ, aceasta urmând să se desfăşoare în regim online sau alte variante alternative;
– toate cadrele didactice au obligaţia de a încărca în platformele e-learning avute la dispoziţie (ONENOTE, MOODLE, EDMODO) suporturile de curs şi temele de seminar, acestea urmând a fi verificate de către directorul de departament împreună cu coordonatorii programelor de studii;
– activităţile de laborator/proiect/lucrări practice care nu vor putea fi susținute online vor fi recuperate după data de reluare normală a activităţilor didactice;
– pe toată perioada suspendării activităţii frontale cu studenţii, cadrele didactice vor fi în activitate, rămânând la dispoziţia angajatorului cu respectarea normei săptămânale de lucru;
– suspendarea tuturor mobilităţilor ERASMUS+, CEEPUS, cu excepția celor aflate în derulare;
– suspendarea tuturor activităților extracurriculare programate și a căror desfășurare a fost deja aprobată în sediile/spaţiile UEMR, precum și a celorlalte activități programate în incinta sediilor/spaţiilor UEMR, până la luarea unei decizii ulterioare;
– interzicerea accesului în Campus-Cafe tuturor persoanelor din afara universităţii, altele decât studenţi sau salariaţi UEMR;
– activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul UEMR se desfășoară fără program cu publicul;
– în toate toaletele vor fi asigurate materiale destinate igienei personale şi vor fi achiziţionate materiale de curăţenie pe bază de clor şi alcool, dezinfectarea clanțelor ușilor și alte suprafețe expuse contactului: balustrade, mese de conferință, birouri secretariate etc.;
– secretariatele facultăților vor retransmite la Compartimentul TIC numele și prenumele studenților și al îndrumătorilor de an, în vederea generării userului și parolei pentru fiecare student, urmând ca aceștia să comunice studenților datele de logare.
Art. 2. Personalul angajat al UEMR, personalul didactic asociat, precum şi studenţii care s-au deplasat, începând cu data de 1 februarie 2020, într-una dintre zonele de risc de contaminare cu COVID-19 recunoscute, au obligația de a informa decanii/ directorii de departament/ coordonatorii structurilor de care aparţin și să urmeze instrucțiunile oficiale ale Ministerului Sănătății din România.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică facultăților, Direcției Generale Administrativ-Financiare, DPPD, DID, urmând ca acestea să o transmită tuturor structurilor din subordine.

Nr. 3/13 din 11.03.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea Facultăţii de Științe Sociale în anul 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Științe Sociale.

Nr. 2/13 din 11.03.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea Facultăţii de Științe Economice în anul 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Facultăţii de Științe Economice.

Nr. 1/13 din 11.03.2020

Având în vedere: Adresa FIM nr. 153/09.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 504/09.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se avizează Raportul de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a programului de studii universitare de licență Electromecanică.
Art. 2. Raportul se înaintează Senatului spre aprobare.

Cadre didactice ale Universității „Eftimie Murgu” din Reșița invitate la Universitatea din Banja Luka

În perioada 02.03.2020 – 06.03.2020, domnii lector universitar dr. Ioan Hălălae, Decanul Facultății de Inginerie și Management, și șef de lucrări dr. ing. Relu-Costel Ciubotariu au realizat, în calitate de profesori invitați, activități didactice la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității din Banja Luka. Mobilitățile la partenerul din Bosnia și Herzegovina au fost finanțate prin Programul ERASMUS+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările partenere.
Cu ocazia activităților susținute de cele două cadre didactice reșițene în fața studenților Facultății de Inginerie Mecanică din Banja Luka, acestea au avut ocazia să prezinte și oferta educațională a Facultății de Inginerie și Management din Reșița, care va găzdui, începând cu anul universitar 2020-2021, primii studenți ERASMUS+ de la partenerul bosniac. Colaborarea începută în anul 2018 cu Universitatea din Banja Luka, prin implicarea deosebită a domnului profesor dr. Tihomir Latinovic, stă la baza unuia dintre cele mai dinamice parteneriate ale Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița. La mai puțin de doi ani de la semnarea primului „Memorandum of Collaboration”, în data de 15.10.2018, cele două universități au deja în derulare un proiect de mobilități academice în cadrul Programului ERASMUS+, un proiect în cadrul Programului CEEPUS și sunt membre fondatoare ale SEEAM-Network, rețea care reunește universități cu preocupări didactice și de cercetare în domeniul tehnologiilor aditive.

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 luate de UEMR

Consiliul de Administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a decis, în ședința din 11 martie, luarea unor măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID 19. Astfel, în perioada 12 – 22 martie 2020, modalitatea de predare față în față va fi înlocuită cu predarea în regim online, prin utilizarea platformelor web de tip e-Learning avute la dispoziție (OneNote, moodle, EDMODO). De asemenea, se suspendă toate activitățile extracurriculare programate în cadrul universității, precum și activități programate în incinta spațiilor UEMR. Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate online vor fi recuperate după un grafic stabilit de fiecare facultate în parte.
În această perioadă, accesul în Campus-Cafe va fi interzis persoanelor din afara universității, altele decât studenți sau salariați UEMR. Activitățile administrative, de secretariat și de cercetare din cadrul instituției se desfășoară fără program cu publicul.
Totodată, se suspendă toate mobilitățile studenților și cadrelor didactice pentru perioada 12 – 22 martie 2020.

Nr. 34 din 05.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art.38, alin.(2), lit.(l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 23/05.03.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2019-2020, completată şi actualizată pentru semestrul al II-lea.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 33 din 05.03.2020

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 22/04.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 54/05.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă invitarea domnului prof. univ. dr. habil. Iosif-Florin Dobrei în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2.  Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 32 din 05.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului Erasmus+ din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R57), Ediţia 3/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Biroului Erasmus+.