Nr. 1/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, stabilite prin Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administraţie din data de 11.03.2020, pe durata stării de urgență.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică facultăților, Direcției Generale Administrativ-Financiare, DPPD, DID, DSD, urmând ca acestea să o transmită tuturor structurilor din subordine.

Nr. 39 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/13 din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 38 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6/13 din data de 11.03.2020; Propunerea DSD nr. 9/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 475/04.03.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 37 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;

prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/14 din data de 13.03.2020; Adresa nr. 29/12.03.2020 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 543/12.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii februarie 2020, în cuantum de 190.157 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art. 1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 36 din 16.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/14 din data de 13.03.2020; Adresa nr. 30/12.03.2020 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 544/12.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 690/25.02.2020, emisă de S.C. ADEPREST S.R.L. și a facturii nr. 553/11.03.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L., în cuantum total de 160.562,65 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 35 din 16.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Electromecanică” din domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie Electrică,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 3/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa Biroului ERASMUS+ nr. 25/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 548/13.03.2020; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă ca toate etapele de selecție a studenților beneficiari de burse ERASMUS+ (sesiunea a II-a, anul universitar 2019-2020), programate pentru perioada 16.03.2020 – 09.04.2020, să se desfășoare prin corespondență electronică.
Art. 2. Se aprobă calendarul selecției studenților beneficiari de burse ERASMUS+ (sesiunea a II-a, anul universitar 2019-2020), după cum urmează:
Înscrieri: 16.03.2020 – 27.03.2020
Candidații vor scana toate documentele ce constituie Dosarul de concurs şi le vor trimite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro) până cel târziu în data de 27.03.2020, ora 16:00.
Testul de limbă străină: 30.03.2020 – 03.04.2020
Online, pe platforma ERASMUS+ OLS. Rezultatul se va transmite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro), odată cu celelalte documente ce constituie Dosarul de concurs.
Afişarea rezultatelor: 06.04.2020, ora 14:00, https://uem.ro/erasmus-2/selectie-studenti/
Contestaţii: 07.04.2020, 08:00 – 16:00
Contestaţiile se vor scana şi se vor transmite prin e-mail la Biroul Erasmus+ (birelex@uem.ro) în intervalul orar 08:00 – 16:00.
Afişarea rezultatelor finale: 08.04.2020, ora 14:00, https://uem.ro/erasmus-2/selectie-studenti/
Repartiţia finală: 09.04.2020, ora 13:00, Sala Multimedia.
În cazul în care se va prelungi perioada de suspendare a activităţilor frontale peste această dată, repartiţia finală se va reprograma.
Art. 2. Situațiile școlare, necesare candidaților pentru bursele ERASMUS+, vor fi transmise acestora de către secretariatele facultăților prin E-mail, în baza cererilor înaintate de către studenți tot prin e-mail.
Art. 3. Adeverințele pentru activitatea desfășurată în comunitatea academică vor fi transmise către studenți prin e-mail, în baza cererilor primite prin e-mail din partea studenților solicitanți.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Biroului ERASMUS+ și facultăților.

Nr. 2/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 30/12.03.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 544/12.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 690/25.02.2020, emisă de S.C. ADEPREST S.R.L. și a facturii nr. 553/11.03.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L., în cuantum total de 160.562,65 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/14 din 13.03.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 29/12.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 543/12.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii februarie 2020, în cuantum de 190.157 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 6/13 din 11.03.2020

Având în vedere: Propunerea DSD nr. 9/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 475/04.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegeri în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat în Consiliul Școlii Doctorale, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.