Nr. 1/17 din 24.03.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 24.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul rectorului privind starea universităţii în anul 2019.
Art. 2. Raportul se transmite Senatului spre aprobare.

Nr. 2/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia, înregistrată la rectorat cu nr. 575/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Informatică aplicată în inginerie electrică în RNCIS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management, Departamentului de Științe Inginerești și d-nei ș. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia.

Nr. 1/16 din 20.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8725/17.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Hotărârea nr. 4/13 a Consiliului de administrație din data de 11.03.2020; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administrație din data de 18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 23.03.2020, toate cadrele didactice vor completa Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, conform modelului anexat.
Art. 2. Fiecare cadru didactic va transmite Fișa individuală de pontaj pentru activitățile didactice desfășurate on-line, completată, directorului de departament, urmând ca în baza lor să fie întocmită Foaia colectivă de prezenţă lunară.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică DID, DPPD, DSD și facultăților.

Dezinfecție la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Pe parcursul zilei de sâmbătă, 21 martie 2020, Direcția Generală Administrativ-Financiară (DGAF) a inițiat procesul de dezinfecție la nivelul instituției prin intermediul unei firme contractate pentru acest serviciu.
Acțiuni similare în lupta de prevenire a răspândirii COVID-19 vor fi puse in practică după un calendar sincronizat cu recomandările autorităților din domeniu.

Nr. 42 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 11.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului pentru Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R1.3-02), Ediţia 1/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 41 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Facultăţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R33), Ediţia 3/revizia 5.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 40 din 19.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 18.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 19.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R27-01), Ediţia 1/revizia 4.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Activitatea didactică continuă online la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea reșițeană propune o serie de modalități pentru continuarea procesului didactic, opțiunea pentru o anumită variantă aflându-se la nivelul profesorului și al studenților, condiționată de tehnologia disponibilă și de specificul domeniului.
(a) Platforma Microsoft Teams: cadrele didactice pot intra cu parolă, pot crea clase virtuale și invita studenții la activitățile didactice, utilizând adresele de email cu domeniul instituției @uem.ro (puse la dispoziție de universitate prin pachetul Microsoft Office 365). Studenții pot intra cu parolă sau ca „oaspeți” (guest) într-o platformă care asigură securizarea cursurilor/seminariilor și o comunicare pe diferite paliere ale clasei, inclusiv posibilitatea de organizare a videoconferințelor;
(b) Platforma moodle – pentru programele de studiu care folosesc această platformă în mod tradițional – învățământul la distanță (ID);
(c) Platforma Edmodo – pentru programele care au această opțiune;
(d) Varianta bazală: cadrele didactice le transmit online studenților materialul de studiat (distribuit pe săptămâni sau global), asociat cu posibilitatea studenților de a pune întrebări și a li se răspunde sincron (ex. diverse modalități de comunicare în scris și/sau video) sau asincron (ex. prin document Google, e-mail etc.). Se recomandă ca materialul trimis să includă și video/demonstrații, existente online.

Nr. 3/15 din 18.03.2020

Având în vedere: Solicitarea SC Number One Group SRL, înregistrată la DGAF cu nr. 153/13.03.2020 și la rectorat cu nr. 562/17.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a unui număr de 3 autovehicule aparținând  SC Number One Group SRL.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la informarea SC Number One Group SRL asupra tarifelor și condițiilor de acces, stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație.
Art. 3. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută SC Number One Group SRL.

Nr. 2/15 din 18.03.2020

Având în vedere: adresa MEC nr. 8719/17.03.2020; cererea dlui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich înregistrată la rectorat cu nr. 572/18.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 18.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se acordă avizul d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich în vederea depunerii candidaturii pentru calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024, pe platforma informatică brainmap.ro.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică d-lui prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich.