Nr. 19 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/6 a Consiliului de administraţie din data de 04.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 consolidat iniţial, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 18 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.207, alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.53, alin.(7) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.10, alin.(15) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul alegerilor membrilor în Consiliile departamentelor organizate la nivelul DSI, DSE şi DTSS;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile membrilor în Consiliile departamentelor, desfăşurate în data de 30.01.2020, după cum urmează:
FIM / DSI / Consiliul departamentului: Korka Zolta; Stroia Mihaela Dorica;
FSE / DSE / Consiliul departamentului: Demyen Suzana; Gherghina Liliana;
FSS / DTSS / Consiliul departamentului: Tănase Diana; Vișan Alina.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţilor.

Nr. 17 din 04.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.207, alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.53, alin.(7) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.10, alin.(15) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; rezultatul alegerilor pentru funcţiile de director de departament organizate la nivelul DSI, DSE şi DTSS;
Senatul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru funcţiile de director de departament, desfăşurate în data de 30.01.2020, după cum urmează:
FIM / DSI / Director de departament ales: ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan;
FSE / DSE / Director de departament ales: conf. univ. dr. Adrian TĂnase;
FSS / DTSS / Director de departament ales: conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu.
Art. 2. Compartimentul Resurse Umane va efectua modificările aferente la Contractele individuale de muncă ale persoanelor alese în funcţiile de conducere menţionate la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor şi Compartimentul Resurse Umane.



Nr. 16 din 04.02.2020

Având în vedere: Rezultatul Referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului în cadrul Universităţii ,,Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul votului din data de 03.02.2020 al cadrelor didactice şi de cercetare titulare  în universitate şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţii şi Senatul universitar, privind desemnarea Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru mandatul 2020-2024;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile organizate în data de 03.02.2020 în vederea desemnării Rectorului Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Rectorul desemnat pentru mandatul 2020-2024 este domnul conf. univ. dr. Andrade – Ionuţ BICHESCU.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală Juridic.

Nr. 2 din 07.02.2020

Având în vedere: Solicitarea CNFIS privind Competiția FDI-2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lista cu directorii de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2020, conform anexei.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință prorectorului, Direcției Generale Administrativ-Financiare și directorilor de proiect desemnați.

Nr. 1/8 din 07.02.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 14/07.02.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 325/07.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 552/04.02.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L. și a facturii nr. 5263/03.02.2020, emisă de S.C. CALOR GRUP S.R.L., în cuantum de 204.680,82 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 5/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Adresa domnului Pomoja Florin înregistrată la DGAF cu nr. 74/04.02.2020 și la Rectorat cu nr. 306/05.02.2020; Adresa CCHAPT nr. 141/22.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 108/22.01.2020; Faptul că, în prezent, la CCHAPT nu se mai desfășoară activitate aducătoare de venituri, din cauza lipsei de contracte, în vederea evitării desființării postului dlui Dumbravă Cosmin, iar la Compartimentul TIC este nevoie de încă o persoană pentru desfășurarea în bune condiții a activității.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 06.02.2020, dl. ing. Dumbravă Cosmin să desfăşoare activități în cadrul Compartimentul TIC – Multiplicare, sub coordonarea dlui Pomoja Florin.
Art. 2. Începând cu aceeași dată, se suspendă Decizia nr. 189/12.04.2016.
Art. 3. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va emite noua fișă a postului pentru dl. Dumbravă Cosmin, care va conține noile sarcini și atribuții, iar ulterior va fi încheiat act adițional la Contractul individual de muncă.
Art. 4. Direcţia Generală Administrativ-Financiară îl va include pe dl. ing. Dumbravă Cosmin în Foaia colectivă de prezență a DGAF și îi va comunica programul de lucru, atribuțiile și sarcinile ce îi revin.
Art. 5. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, Directorului CCHAPT şi d-lui ing. Dumbravă Cosmin.

Nr. 4/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Adresa doamnei Grama Sorina Elena, înregistrată la DGAF cu nr. 46/28.01.2020 și la Rectorat cu nr. 186/28.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea privind renegocierea tarifului pentru închirierea sălii de gimnastică din Sala de Sport Polivalentă Moroasa, închirierea putându-se face la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 2/51 a Consiliului de administraţie din data de 13.11.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care va proceda la informarea doamnei Grama Sorina Elena.

Nr. 3/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Adresa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin nr. 4060604 din 30.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 217/31.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea Sălii de Sport Polivalente Moroasa de către Clubul Sportiv ASAHI DOJO Reșița, pentru desfășurarea competiției sportive de karate tradițional „CUPA ASAHI“, în data de 15.02.2020, între orele 11:00 – 16:00.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea unui contract de închiriere cu Clubul Sportiv ASAHI DOJO Reșița.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care va proceda la informarea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin.

Nr. 2/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Solicitarea Ligii studenților înregistrată la DGAF cu nr. 43/27.01.2020 și la Rectorat cu nr. 184/28.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul cu autoturismul în curtea UEMR, între orele 20:00 – 22:00, pentru studenții din tabelul anexat.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Ligii studenților.