Clubul sportiv Universitatea Reșița în topul clasamentului realizat de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Caraș-Severin

Rezultatele obținute de sportivii legitimați la Clubul Sportiv Universitatea Reșița au făcut ca aceștia să ocupe în clasamentul celor mai buni sportivi ai județului pe anul 2019, întocmit de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Caraș-Severin (DJTS CS), în totalitate podiumul, prin atleții Narcis Mihăilă, Mihaela Pușcașu și Ionuț Pleșu.
Tehnicianul și Director al CSU Reșița Octavian Mihai Sergiu Măzăran a fost de asemenea evidențiat, ocupând prima poziție în topul antrenorilor!
Felicitări tuturor și rezultate foarte bune și în 2020!

Nr. 24 din 13.02.2020

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 2/9 din data de 13.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă decalarea sesiunii de restanțe a studenților din anii de studii I și II, programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă, pentru perioada 24.02.2020 – 01.03.2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 23 din 13.02.2020

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 1/9 din data de 13.02.2020; Adresa Biroului Financiar-Contabil nr. 17/13.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii ianuarie 2020, în cuantum de 170.865 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 4/9 din 13.02.2020

Având în vedere: Cererea domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae, înregistrată la DGAF cu nr. 45/28.01.2020 și la Rectorat cu nr. 185/28.01.2020;         Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea unui loc în sala B1.9 domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Inginerie și Management, domnului lector univ. dr. Ioan Hălălae și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/9 din 13.02.2020

Având în vedere: Propunerea Compartimentului TIC înregistrată la DGAF cu nr. 82/10.02.2020 și la Rectorat cu nr. 341/11.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Compartimentului TIC, începând cu 17.02.2020, după cum urmează:
Ardeljan Deian Dorel – III InfInd. – Compartimentul TIC – UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Compartimentului TIC va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Compartimentului TIC.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului TIC.


Nr. 2/9 din 13.02.2020

Având în vedere: Adresa FSS nr. 122/12.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 353/12.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă decalarea sesiunii de restanțe a studenților din anii de studii I și II, programul de studii universitare de licență Educație fzică și sportivă, pentru perioada 24.02.2020 – 01.03.2020.
Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/9 din 13.02.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 17/13.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 357/13.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii ianuarie 2020, în cuantum de 170.865 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 22 din 20.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, a hotărât:
Art.1. Începând cu data de 10.02.2020, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea:
• Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane: Preşedinte: Conf. univ. dr. Solomia Andreş; Membri: Conf. univ. dr. Liliana Dacica; Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel; Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş; Stud. Mădălina-Ecaterina Givoreanu.
• Comisia de învăţământ: Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde; Membri: Conf. univ. dr. Adrian Tănase; Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu; Ş. l. dr. ing. Cornel Haţiegan; Stud. Ildiko – Alexandra Martin.
• Comisia pentru cercetare ştiinţifică: Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich; Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia; Lect. univ. dr. Suzana Demyen; Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka; Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu.
• Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate: Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică; Membri: Conf. univ. dr. Dan Stan; Stud. Alexandra Butcovanová; Stud. Ioana-Maria Seracin.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Compartimentului TIC-Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 21 din 20.02.2020

Având în vedere: prevederile Art.225, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/8 din data de 07.02.2020; Adresa nr. 14/07.02.2020 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 325/07.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturii nr. 552/04.02.2020, emisă de S.C. CRISTICONS S.R.L. și a facturii nr. 5263/03.02.2020, emisă de S.C. CALOR GRUP S.R.L., în cuantum de 204.680,82 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art.2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2020.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil

Nr. 20 din 20.02.2020

Având în vedere: Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; Dispoziţiile Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; Rezultatul alegerilor membrilor în Consiliile facultăţilor pentru mandatul 2020-2024;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile membrilor în Consiliile facultăţilor pentru mandatul 2020-2024, desfăşurate în data de 05.02.2020, după cum urmează:
FIM / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian; Prof. univ. dr. ing.Gilbert-Rainer Gillich; Prof. univ. dr. ing. Hamat Codruţa-Oana; Ş.l. univ. dr. ing. Cîndea Lenuţa; Prof. univ. dr. ing. Răduca Eugen; Ş.l. univ. dr. ing. Vela Daniel; Ş.l. univ. dr. ing. Spunei Elisabeta; Lector univ. dr. Minda Andrea Amalia; Conf. univ. dr. Micloşină Octavian-Călin.
FSE / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. Rada Doina; Lector univ. dr. Demyen Suzana; Conf. univ. dr. Andreş Solomia; Lector univ. dr. Gherghina Liliana; Lector univ. dr. Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela; Conf. univ. dr. Minică Mirela.
FSS / Consiliul facultății: Conf. univ. dr. Bichescu Andrade-Ionuţ; Lector univ. dr. Ispas Cristina; Conf. univ. dr. Cărăbaş Ionică; Conf. univ. dr. Tănase Diana-Florenţa; Conf. univ. dr. Niţulescu Lavinia Maria; Lector univ. dr. Zuiac Silvia Sorina; Lector univ. dr. Vişan Alina-Dana; Conf. univ. dr. Chiş-Toia Dorina.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.