Întâlniri ale conducerii UEMR cu reprezentanții adminstrației locale și județene

Conducerea Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, la nivel de Rectorat și Senat, a avut în prima jumătate a lunii ianuarie o serie de întâlniri cu reprezentanții adminstrației locale și județene: primarul Reșiței, președintele Consiliului Județean Caraş-Severin, prefectul județului Caraș-Severin. În cadrul discuțiilor purtate s-au analizat proiectele aflate în derulare la nivelul universității, s-au creionat activităţi comune pentru anul în curs, punând în același timp accent pe căile de urmat în colaborarea instituțională, menite să consolideze și să dezvolte învăţământul superior la Reșița.

Nr. 6/2 din 15.01.2020

Având în vedere: Implementarea proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universității „Eftimie Murgu”; Adresa FSS nr. 38/15.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 72/15.01.2020; Adresa FSE nr. 17/15.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 69/15.01.2020; Adresa FIM nr. 31/15.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 73/15.01.2020
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 15.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă taxele de școlarizare, respectiv evaluare pentru programele de formare-calificare organizate de către facultăți, după cum urmează:
Facultatea de Științe Sociale: Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – cuantum taxă de școlarizare: 500 lei + cuantum taxă de evaluare: 50 lei;
Facultatea de Științe Economice: Administrator pensiune turistică – cuantum taxă de școlarizare: 900 lei + cuantum taxă de evaluare: 50 lei;
Facultatea de Inginerie și Management: Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator – cuantum taxă de școlarizare: 500 lei + cuantum taxă de evaluare: 50 lei.
Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 5/2 din 15.01.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 65/15.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 15.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 9413 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale (luna decembrie), scadente la data de 25.01.2020;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii decembrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 4/2 din 15.01.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 4/15.01.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 66/15.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 15.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, aferente lunii decembrie 2019, în cuantum de 81.445 lei.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2019, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 3/2 din 15.01.2020

Având în vedere: Solicitarea DGAF nr. 24/15.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 68/15.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 15.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea gestiunilor conform propunerii Direcției Generale Administrativ – Financiare nr. 24/15.01.2020, anexată prezentei.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 2/2 din 15.01.2020

Având în vedere: cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; structura anului universitar 2019-2020, studii universitare de licență; prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 15.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de examene, în perioada 09.03.2020 – 20.03.2020, pentru următorii studenţi sportivi de performanţă:
Prykop Marinela-Antonyia – I EFS
Tovt Alina – I EFS
Bochiș Adela-Maria – I EFS
Șerban Larisa-Dadiana – I EFS
Șiman Ioana-Claudia – I EFS
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 1/2 din 15.01.2020

Având în vedere: adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 4/10.01.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 16/10.01.2020 și la Rectorat cu nr. 41/13.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 15.01.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 5/1 din 08.01.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se alocă sala B3.1 pentru Liga studenților din UEMR.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Inginerie și Management, Ligii studenților și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/1 din 08.01.2020

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se constituie Laboratorul de Proiectare și Fabricație Asistată de Calculator în sala B1.3, prin mutarea Laboratorului de Proiectare Asistată din sala B3.1 și a celor două mașini educaționale CNC (TURN 55 și MILL 55) din sala B0.2.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Inginerie și Management, domnului ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/1 din 08.01.2020

Având în vedere: cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; structura anului universitar 2019-2020, studii universitare de licență; prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de examene, în perioada 09.03.2020 – 20.03.2020, pentru următorii studenţi sportivi de performanţă:
Ianc Horia-Ioan – III EFS
Rădoi Pavel-Remus – III EFS
Ilie Maria-Gabriela – III EFS
Cocoș Loredana – II EFS
Atănăsoaiei Cătălin-Constantin – III EFS
Roiban Cristian-Nicușor – I EFS
Iedlicska laura-Denisa – II EFS
Poliță Ilie-Samuel – II EFS
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale.