Nr. 1/5 din 30.01.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 10/29.01.2020, înregistrată la rectorat cu nr. 206/29.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2019.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/4 din 28.01.2020

Având în vedere: Adresa MEN nr. 33/GP/21.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 124/22.01.2020; Adresa DGAF nr. 44/28.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 183/28.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 500 mii lei (sumă alocată de la bugetul de stat pe anul 2020 pentru cheltuieli de capital) la Cap. C – Alte cheltuieli de investiţii, punctul IV – Reabilitare imobile: Campus universitar Complex „Eftimie Murgu” – 500.000 lei.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 2/3 din 22.01.2020

Având în vedere: Adresa FSS nr. 49/17.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 123/22.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 22.01.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă efectuarea activităților didactice aferente semestrului II al anului universitar 2019-2020, de către domnul conf. univ. dr. Dan Stan, în sistem modular/intensiv, preponderent la finalul săptămânii.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 1/3 din 22.01.2020

Având în vedere: adresa DGAF nr. 26/16.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 79/16.01.2020, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social; Hotărârea nr. 1/2 a Consiliului de administraţie din data de 15.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 22.01.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. În vederea scoaterii la concurs a postului menţionat la art. 1, se aprobă următoarele documente prezentate în anexă:
– condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi;
– calendarul concursului;
– fişa postului vacant;
– componenţa Comisiei de concurs:
Lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – președinte;
Ec. Ionuț Alexandru – membru;
Emilia Turiac – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
– componența Comisiei de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – președinte;
Ing. Ilie Pela – membru;
Domnica Georgiu – membru;
Dr. ing. Sorin Mihancea – secretar.
Art. 3. Biroul Resurse-Umane va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs la postului vacant menţionat.
Art. 4. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

UEMR marchează Ziua Internațională a Automobilului

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, alături de Asociaţia Generală a Inginerilor din România (A.G.I.R.), sucursala Caraş-Severin, Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară, zona de Vest a României (A.C.M.-V.), sucursala Caraş-Severin, împreună cu Primăria Reșița și societatea de Transport Urban Reșița (TUR), marchează miercuri, 29 ianuarie 2020, începând cu ora 11.00, în sala B1 (corpul B) a universității, în cadrul unei dezbateri interactive, Ziua Internaţională a Automobilului.
Întâlnirea plasată sub egida mobilității electrice, urmărește lansarea unei priviri realiste asupra direcțiilor de dezvoltare ale automobilului, sectorul automotive fiind sub tensiune. Evenimentul își propune să atingă următoarele aspecte:
– Experiență de bună practică în mobilitatea electrică urbană;
– Mobilitate electrică: acumularea energiei electrice în acumulatori și pile de combustie;
– Politica administrațiilor publice de încurajare a mobilității electrice. Studiu de caz – Reșița;
– Relatări din experiența de exploatare și conducere a unui automobil electric – Transport Urban Reșița.
La final, un automobil electric aparținând societății locale de transport din Reșița, TUR, se va afla în curtea universității, doritorii putând experimenta senzația unică de conducere!

Studenții străini ai universității, în grupul țintă al proiectului „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”

În cadrul proiectului „Integrare ACUM II – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, universitatea a găzduit marți, 21 ianuarie 2020, de la ora 13:00, în sala multimedia „Constantin Gruescu”, o sesiune de informare la care au participat studenţi din Serbia, Moldova și Ucraina, înmatriculați la instituția de învățământ superior, împreună cu reprezentanți ai diferitelor instituții din județ implicate, prin natura activității, în relaționarea cu cetățeni străini.
Prin activitățile proiectului se urmărește sprijinirea integrării socio-economice şi culturale a cetățenilor veniți din alte țări, consolidând colaborarea și implicarea autorităților și a comunității locale în acest demers.

Nr. 4 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 5, alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 1006/18.12.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 388/18.12.2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr.16/14.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 2/14.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 44/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 6/16.01.2020; adresa Ligii studenţilor nr. 143/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 8/16.01.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează:
– Ș. l. dr. ing AnaMaria Budai – reprezentant FIM;
– Ș. l. dr. ing. Olga Amariei – reprezentant FIM;
– Lect. univ. dr. Gelu Trișcă – reprezentant FSE;
– Asist. univ. dr. Andreea Zgardan – reprezentant FSE;
– Lect. univ. dr. Nicoleta Odină – reprezentant FSS (cadru didactic cu pregătire juridică);
– Lect. univ. dr. Mihaela Martin – reprezentant FSS;
– Stud. Ioan – Trandafir Crețoiu – reprezentant Liga studenților.
Art. 2. La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al universităţii vor alege din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor şi membrilor Biroului electoral al universităţii.

Nr. 3 din 16.01.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 76/15.01.2020 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 5/15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă propunerea Consiliului de administraţie de a depune plângere prealabilă împotriva Deciziei Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 15/.19.12.2019.
Art.2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 2 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.66 din Legea nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art.20, alin.(5) din Ordinul nr.720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administraţie nr.4/2 din data de 15.01.2020; Adresa Biroului Financiar-Contabil nr.4/15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 81.445 lei din excedentul bugetar aferent anului 2019 pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea și funcționarea universității, respectiv pentru achitarea contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, precum şi impozitul pe veniturile de natură salarială aferente lunii decembrie 2019.
Art. 2. Reîntregirea excedentului bugetar aferent anului 2019 cu sumele utilizate din acesta pentru acoperirea golurilor temporare de casă se va efectua până la sfârșitul anului 2020.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 1 din 16.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. u din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 6/2 a Consiliului de administraţie din data de 15.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă taxele de școlarizare, respectiv evaluare pentru programele de formare-calificare organizate de către facultăți, după cum urmează:
– Facultatea de Științe Sociale – Îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 500 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
– Facultatea de Științe Economice – Administrator pensiune turistică: 900 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
– Facultatea de Inginerie și Management – Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator: 500 lei taxa de școlarizare / 50 lei taxa de evaluare;
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ–Financiare şi Biroului TIC – Multiplicare în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.