Nr. 13 din 23.01.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul intern al Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” (RC02), Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Directorului Colegiului Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Nr. 12 din 23.01.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar în cadrul Colegiului Terţiar Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” (RC01), Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Directorului Colegiului Nonuniversitar ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Nr. 11 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică (R21), Ediţia 2/revizia 3.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 10 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de finalizare a programului de formare psihopedagogică, Nivelul 1 şi Nivelul II (M4.3-01), Ediţia 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 9 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea programelor de conversie profesională (R4.1-02), Ediţia 1/revizia 1.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 8 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R72), Ediţia 4/revizia 7.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 7 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R71), Ediţia 3/revizia 6.
Art.2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Nr. 6 din 23.01.2020

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 118 din 04.07.2019; adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 03/20.01.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 9/20.01.2020; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Şcolii Doctorale de Inginerie sub nr.02/14.01.2020; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu până cel târziu la data de 30.09.2020, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta anulează Hotărârea Senatului nr.118 din 04.07.2019 şi va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 5 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art.5, alin.(1) şi (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 1006/18.12.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 388/18.12.2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr.16/14.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 2/14.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 44/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 6/16.01.2020; adresa Ligii studenţilor nr. 143/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 8/16.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 37/22.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 14/22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează:
Ș. l. dr. ing. Anamaria Budai – reprezentant FIM;
Ș. l. dr. ing. Olga Amariei – reprezentant FIM;
Lect. univ. dr. Jeanina Biliana Ciurea – reprezentant FSE;
Asist. univ. dr. Andreea Zgardan – reprezentant FSE;
Lect. univ. dr. Nicoleta Odină – reprezentant FSS (cadru didactic cu pregătire juridică);
Lect. univ. dr. Mihaela Martin – reprezentant FSS;
Stud. Ioan Trandafir Crețoiu – reprezentant Liga studenților.
Art. 2. Se convoacă prima şedinţă a Biroului electoral al universităţii în data de 27.01.2020, ora 10:00, la sediul Biroului electoral al universităţii, situat în Corpul A, etajul III, în vederea alegerii, prin vot secret, a preşedintelui Biroului electoral al universităţii şi adjunctului acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a membrilor Biroului electoral al universităţii, precum şi persoanelor desemnate.

Nr. 2/5 30.01.2020

Având în vedere: Solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 208/29.01.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. DIM CONS INSTAL SRL, din lista transmisă în data de 29.01.2020, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta.