Nr. 139 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul III, în perioada 09.09.2019 – 12.09.2019.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în perioada 04.09.2019 – 05.09.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 138 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinară cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Electromecanică, anul IV, în perioada 09.09.2019 – 12.09.2019.
Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Inginerie şi Management în perioada 04.09.2019 – 05.09.2019.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 137 din 04.09.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 3/34 a Consiliului de administraţie din data de 25.07.2019; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Ordinului MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate; Hotărârea Senatului nr.68 din 24.04.2018;         Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Colegiului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu denumirea Colegiul Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Până la demararea cursurilor de învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa, universitatea va elabora o metodologie proprie ce vizează organizarea şi funcţionarea acestei forme de învăţământ.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi domnului ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru, expert implementare activităţi partener în cadrul proiectului ,,Împreună universităţi şi angajatori. Un sistem integrat de programe educaţionale inovative” – ID MYSMIS 121030, derulat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman.

Nr. 136 din 04.09.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr.1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr.1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.gg din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art.54, alin.(4) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.21, alin.(4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); Hotărârea Senatului nr.134 din 23.07.2019; adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr.581/25.07.2019 privind imposibilitatea punerii în aplicare a Hotărârii Senatului nr. 134 din 23.07.2019; adresa Rectoratului nr.1706/03.09.2019 privind imposibilitatea punerii în aplicare a Hotărârii Senatului nr. 134 din 23.07.2019; Hotărârea nr.8 din data de 13.06.2018 a Consiliului Facultăţii de Inginerie şi Management privind denumirea departamentului unic propus a funcţiona în cadrul FIM;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 04.09.2019, în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management va funcţiona un singur departament cu denumirea „Departamentul de Ştiinţe Inginereşti”.
Art. 2. Rectorul va desemna persoana care va asigura conducerea interimară a noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, interval în care se vor declanşa procedurile legale în vederea ocupării, prin alegeri, a funcţiei de director de departament.
Art. 3. Concomitent cu comasarea celor două departamente, se va proceda şi la comasarea celor două Consilii ale departamentelor, astfel încât, până la finalul mandatului 2016 – 2020, Consiliul noului departament va fi format din cei patru membri, care au ocupat aceste locuri prin alegeri.  
Art. 4. Prezenta hotărâre modifică şi completează Hotărârea Senatului nr. 134 din 23.07.2019 şi se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică, Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 135 din 14.08.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/36 din data de 08.08.2019; adresa nr. 103/06.08.2019 a Biroului Financiar-Contabil, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 1605/06.08.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.08.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 131.809,57 lei, din excedentul bugetar al anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă pentru cheltuieli de capital aferente executării lucrărilor la Campusul Universitar Complex ,,Eftimie Murgu”, respectiv pentru achitarea parțială a Facturii nr. 8/26.07.2019, emisă de S.C. JPM Triangle SRB SRL și a Facturii nr. 10/26.07.2019, emisă de  S.C. STRATEGIC PUT SRL, reprezentând Situația de lucrări nr.5 la Contractul nr. 31/16.10.2018.
Art.2. Plata ce va fi efectuată nu va depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Admitere 2019, sesiunea de toamnă, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

În perioada 9 – 17 septembrie, în intervalul orar 9.00 – 16.00,  cu excepția zilei de duminică, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița se va desfăşura cea de-a doua sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă și de master. Din locurile scoase la concurs, o serie sunt destinate domeniilor prioritare, elevilor proveniți de la licee din mediul rural, candidaților de etnie romă, precum și candidaților români de pretutindeni.
Mai multe informații despre sesiunea septembrie a admiterii 2019 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, actele necesare, condițiile de înscriere, taxele de studiu, se găsesc spre consultare la pagina web a universității https://uem.ro/admitere/.
Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg una dintre facultățile Universității „Eftimie Murgu” din Reșița vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:
Burse atractive (de la MEN și din venituri proprii, care se pot cumula);
Burse speciale acordate de agenți economici din Reșița și județul Caraș-Severin;
Masa la Campus Cafe din incinta UEMR la prețuri subvenționate;
Acces gratuit la aplicațiile Microsoft – Office 365;
Bibliotecă modernă și acces la baze de date electronice;
Acces gratuit la facilități sportive (sală de forță; sală de sport – tenis, baschet, volei; clădire polivalentă – saună, aparate de fitness, teren de baschet, handbal, mini-fotbal);
Clubul Sportiv Universitatea Reșița asigură cadrul propice pentru practicarea sportului de înaltă performanță, prin participarea studenților la diferite competiții naționale și internaționale;
Acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria etc.);
Transport CFR gratuit și local subvenționat.

Muzeul Cineastului Amator şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită la o nouă proiecţie KineDok

Sâmbătă, 7 septembrie 2019, începând cu ora 20:30, va avea loc la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa proiecţia filmului documentar „Exit” –  2018, regizor: Karen Winther.
„Convingerile personale stau la baza felului în care alegem să ne trăim viaţa, dar ce e de făcut atunci când această fundaţie se năruie şi ajungi să te confrunţi cu realitatea faptului că toate principiile în care ai crezut sunt greşite? În timpul unor conversaţii cu foşti extremişti violenţi din toată lumea, regizoarea Karen Winther întreabă: Ce le-a cauzat decizia de a-şi schimba viaţa şi de a pleca?
În Exit, facem cunoștinţă cu Angela din SUA şi cu Ingo şi Manuel din Germania, toţi foşti extremiști de dreapta ce au luat hotărârea de a părăşi mișcarea de care aparţineau. Ca urmare, sunt nevoiţi, acum, să trăiască în izolare, ascunzându-se de trecutul lor periculos. În Danemarca, examinăm cealaltă parte a spectrului ascultându-i povestea vieţii lui Søren, un fost extremist violent de stânga. Winther călătorește, apoi, în Franţa pentru a întâlni un fost jihadist francez. David a activat în cadrul Grupării Islamice Armate şi a ispășit o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru acţiuni teroriste.
Meditând asupra trecutului său extremist şi asupra istoriilor oamenilor întâlniţi în drum, Winthers ne călăuzeşte prin propriul ei parcurs, arătându-ne ce a adus-o la „semnalul ei de alarmă” şi extraordinarul traseu ce a urmat. Filmul ne îndeamnă să i ne alăturăm lui Winthers într-o călătorie revelatoare radicală şi să încercăm, astfel, să înţelegem ce-i poate determina pe oameni să se desprindă de singura viaţă ştiută vreodată de ei şi să lase în urmă mişcările extremiste.”
Proiecţia are loc la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, corp B, sala B.1. Intrarea este liberă!
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One World Romania
ONLINE: festival-oneworld.ro | kinedok.net
PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film Festival ( Norvegia), Activist 38 (Bulgaria)
CU SPRIJINUL: Centrul Național al Cinematografiei și UNHCR
With the support of Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union.