Nr. 3/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1738/09.09.2019; hotărârea nr. 2/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă demararea procesului de autorizare a Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Se aprobă demararea procesului de autorizare a programului TEHNICIAN OPERATOR DE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ, ce va funcționa în cadrul Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 3. Se numește echipa pentru întocmirea dosarului de autorizare și pentru gestionarea datelor pe platforma https://calitate.aracip.eu, după cum urmează:
Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru – expert implementare activități partener 2
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan – Iosif Korka – tutore cursanți
Conf. univ. dr. ing. Călin – Octavian Micloșină – expert evaluare grup țintă .
Art. 4. Prezenta se comunică domnului Ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.

Nr. 2/39 din 09.09.2019

Având în vedere: adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 1737/09.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se numește dl. ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru Director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane în vederea emiterii deciziei de numire.

Nr. 1/39 din 09.09.2019

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 117/04.09.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1728/04.09.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 3 se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/38 din 03.09.2019

Având în vedere: adresa Asociației Județene de Șah Caraș-Severin nr. 54/11.07.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 608/29.07.2019 și la rectorat cu nr. 1563/30.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea cu titlu gratuit a cantinei din corpul D, de către Asociația Județeană de Șah Caraș-Severin, în vederea organizării competiției de șah „Memorialul Corneliu Bușu“, ediția a IV-a, în perioada 12 – 15.09.2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 145 din 09.09.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.136 din 04.09.2019; prevederile Art.286, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.302, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.n. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; necesitatea asigurării continuităţii activităţii în perioada de tranziţie aferentă reorganizării prin comasare a celor două departamente existente în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management până la data de 04.09.2019, respectiv a Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi a Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Până la finalul anului universitar 2018-2019, Fişele posturilor tuturor angajaţilor celor două departamente, care au funcţionat până la data de 04.09.2019 în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, rămân cele stabilite la începutul anului universitar în curs.
Art. 2. Directorul interimar, desemnat de Rector pentru a asigura conducerea noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, va întocmi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar 2019-2020, noul Stat de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Fişele de post individualizate aferente acestuia.
Art. 3. Prezenta hotărâre completează Hotărârea Senatului nr. 136 din 04.09.2019 şi se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 144 din 09.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat rectificat (3), în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 143 din 04.09.2019

Având în vedere: adresele Nr. 36029/E/08.08.2019 și Nr. 36029/19.08.2019, transmise Senatului universitar de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; Hotărârea Consiliului de Etică și Management Universitar nr. 43/25.07.2019, comunicată Senatului prin poştă prin adresa nr. 36029/E/08.08.2019 de către Direcţia Generală Învăţământ Universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 226/14.08.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.09.2019, a hotărât:
Art.1. Senatul universitar, în solidar cu Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, va contesta Hotărârea CEMU nr. 43/25.07.2019 și va solicita anularea acesteia, atât pentru motive de vicii de procedură, cât și pe fond.
Art. 2 Se aprobă textul Plângerii prealabile împotriva Hotărârii CEMU nr. 43/25.07.2019, în forma discutată în ședința Senatului din data de 09.09.2019.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Ministerului Educației Naționale și Consiliului de Etică și Management Universitar.

Nr. 142 din 04.09.2019

Având în vedere: dispoziţiile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu anul universitar 2019-2020, la ciclurile de studii de licenţă şi master, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la distanţă, promovarea studenţilordintr-unan de studii în altul este condiţionată de obţinerea a minim 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al anului încheiat.
Art. 2 Prezenta modificare privind condiţiile de promovare a studenţilor dintr-un an de studii în altul se va opera în toate regulamentele universităţii, care se referă la acest aspect.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Facultăţilor şi Ligii Studenţilor.

Nr. 141 din 04.09.2019

Având în vedere: prevederile capitolului „A. PRELUNGIREA”, alin.(3), (4), (5), (6), (7) și (8) din Procedura operațională „Modificarea perioadei studiilor doctorale” (Cod: P.4.2-9); adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 116/25.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 213/25.07.2019; avizarea în Consiliul Şcolii Doctorale din data de 24.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă PRELUNGIREA studiilor universitare de doctorat, pe o perioadă de un an universitar, începând cu data de 01.10.2019, pentru studenta doctorandă Lidia NEDELONI (FILIP), aflată în prezent în anul III de studiu.
Art. 2. Modificarea perioadei de studii în conformitate cu prevederile Art.1 și, implicit, a termenelor de realizare a activităților specifice se vor reglementa prin Act adiţional la Contractul de studii universitare de doctorat, în care se vor preciza toate drepturile şi îndatoririle studentei doctorande pentru perioada de prelungire acordată.
Art. 3 Indiferent dacă studenta doctorandă a urmat studiile fără taxă sau cu taxă, pe întreaga durată de prelungire studenta doctorandă va avea statutul de „studentă cu taxă”.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Şcolii Doctorale de Inginerie şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 140 din 04.09.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.mm din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.09.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.09.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Structura anului universitar 2019-2020 pentru studii universitare de licenţă la Departamentul de Învăţământ la Distanţă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.