Nr. 1/37 din 21.08.2019

Având în vedere: propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 111/20.08.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1668/20.08.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 21.08.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 – consolidat rectificat 2.
Art. 2. Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 2/36 din 08.08.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 656/08.08.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1628/08.08.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 08.08.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 1/36 din 08.08.2019

Având în vedere: adresa BFC nr. 103/06.08.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1605/06.08.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 08.08.2019, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării parțiale a facturii nr. 8/26.07.2019, emisă de S.C. JPM Triangle SRB S.R.L. și a facturii nr. 10/26.07.2019, emisă de S.C. STRATEGIC PUT S.R.L., în cuantum de 131.809,57 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 2. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 3. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 8/34 din 25.07.2019

Având în vedere: adresa DIMM nr. 63/24.07.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 1494/24.07.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea tarifului pentru verificarea dosarului de solicitare în vederea validării și înregistrării, respectiv înscrierii programului de studii universitare de licență Inginerie mecanică în RNCIS.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare, Facultății de Inginerie și Management și Departamentului de Inginerie Mecanică și Management.

Nr. 7/34 din 25.07.2019

Având în vedere: adresa DGAF nr. 592/23.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1478/23.07.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 6/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii, se stabilesc termenele limită de achitare a celor trei rate aferente taxei anuale de studii,  după cum urmează:
Rata I – se achită la înmatriculare (pentru studenţii din anul I);
– se achită până la data de 17 octombrie 2019 (pentru studenţii din anii II – IV);
Rata II    – se achită până la data de 16 ianuarie 2020;
Rata III  – se achită până la data de 21 mai 2020.
Art. 2. În anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii, se stabilesc cuantumurile celor trei rate aferente taxei de şcolarizare,  după cum urmează:

Studii universitare de licență / IFStudii universitare de licență / IDStudii universitare de master
Rata I800 lei 800 lei 900 lei
Rata II 800 lei 800 lei 900 lei
Rata III 800 lei 800 lei 900 lei

Art. 3. Studenţii care achită integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020, până la data de 10 octombrie 2019, beneficiază de reducerea cu 10% a cuantumului acestei taxe.
Art. 4. Prezenta se comunică facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului TIC în vederea publicării pe site-ul universităţii.

Nr. 5/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel I, regim postuniversitar;
Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel II, regim postuniversitar;
Act adiţional la contractul de studii de licenţă;
Act adiţional la contractul de studii de master;
Contract de studii de conversie profesională;
Contract anual de studii de conversie profesională.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.07.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:
Contract anual de studii pentru studii de licenţă;
Contract anual de studii pentru studii de master;
Contract de studii de licenţă;
Contract de studii de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/34 din 25.07.2019

Având în vedere: Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, art.38, alin.(2), lit.(d); Ordinul MECS nr. 4342/2015 – aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înființarea Colegiului Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 2/34 din 25.07.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 04.09.2019 – 09.09.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Electromecanică.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Inginerie și Management în perioada 02.09 – 03.09.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.