Nr. 96 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Directorului Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică nr.103/20.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.142/20.05.2019; prevederile Art.38, alin.(2) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 213, alin. (11) şi (12) din Legea Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată şi respectiv Art.49, alin.(2), lit.(a), (b) şi (e) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; „Atribuţiile şi sarcinile” directorului de departament, aşa cum sunt precizate acestea la punctele 1-22, în special la punctele 1, 2, 5, 6 şi 13 precum şi „Obligaţiile/atribuţiile profesionale suplimentare” din Fişa postului directorului de departament; prevederile Art. 26, alin. (1) şi (2) din Legea Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa a hotărât:
Art. 1. În temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi al Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Senatul constată că nu are competenţă decizională privind soluţionarea problemei descrisă de Directorul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.
Art. 2. Senatul universitar constată că repartizarea orelor din posturile didactice vacante spre a fi susţinute de către titulari sau cadre didactice asociate este de competenţa directorilor de departament, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată, Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Fişei postului directorului de departament, directorii de departament fiind cei care „răspund de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, făcând propuneri în acest sens Consiliului facultăţii şi apoi Consiliului de administraţie al universităţi(Art.49, alin.(2), lit (e) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa).
Art. 3. Senatul solicită Directorului DIEIsă-şi îndeplinească atribuţiile legale în vederea remedierii urgente a situației care, la ora actuală, afectează grav interesele studenţilor de la programele de studii Electromecanică şi Informatică Industrială.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Directorului Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică.

Nr. 95 din 23.05.2019

Având în vedere: solicitarea unui grup de 9 studenți de la programul de studii Electromecanică de devansare a examenului de finalizare studii din anul 2019 cu o săptămână, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 83/19.03.2019; adresa Facultății de Inginerie şi Management nr. 288/09.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 135/09.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea celor 9 studenţi din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management, programul de studii Electromecanică, privind decalarea cu o săptămână în avans a examenului de licenţă din sesiunea Iulie 2019.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi studenţilor.

Nr. 94 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 45/14.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 138/14.05.2019; propunerea conducătorului de doctorat, domnul prof. univ. dr. ing. Constantin Viorel Câmpian, privind susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, înregistrată la secretariatul Departamentului Şcoala Doctorală de Inginerie cu nr. 31/10.04.2019; prevederile Art.12 din Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu în cursul anului 2019, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Departamentului Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 93 din 25.05.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările ulterioare; Avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare, încheiat între Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – ca instituţie organizatoare şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale – ca instituţie beneficiară, în vederea stabilirii modului de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Drept european şi internaţional, promoţia 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 92 din 23.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.90 din 25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice; Hotărârea nr. 2/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art.1. Pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Senatului nr. 90 din 25.04.2019,  în cazul personalului didactic, măsura de reducere temporară a activitățiise va realiza prin reducerea proporţională a timpului alocat activităţilor prevăzute la punctele B şi C din Fişa postului.
Art.2. Măsura de reducere temporară a activității nu va modifica fondul de timp aferent activităţilor didactice frontale şi de evaluare a studenţilor.
Art.3. Prezenta Hotărâre completează Hotărârea Senatului nr. 90 din 25.04.2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD, Serviciului Resurse Umane, Biroului Financiar – Contabil şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Nr. 91 din 23.05.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1), lit.e din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/24 a Consiliului de administraţie din data de 16.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 –  consolidat rectificat I.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.