Nr. 101 din 06.06.2019

Având în vedere: Cererea doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 150/05.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Aurel Vlaicu” din Arad de către doamna Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela, absolventă a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, programul de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, promoţia 2018.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale şi doamnei Gibea (Moldovan) V. Simona-Ionela.

Nr. 100 din 06.06.2019

            Având în vedere:

 • prevederile Art.287, alin.(15), (16) şi (17) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.296, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
 • prevederile Art.61, lit.d), Art.64, alin.(1) și Art.65 din Legea 53 – Codul muncii, actualizată;
 • prevederile Art.31, Art.64 și Art.70 din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 503 din data de 21.06.2017 și la Ministerul Educației Naționale – Cabinet Ministru sub nr.9370/14.06.2017, cu modificările din Actul adițional nr. 1 din 6 februarie 2018, înregistrat la M.C.P.D.S.-D.D.S. sub nr. 190 din data de 6.02.2018;
 • Adresa Rectoratului nr.1059/29.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 147/30.05.2019;

            Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:

           Art.1.

În anul universitar 2019-2020, la toate departamentele din cadrul UEMR, norma didactică săptămânală minimă, cuprinzând:

 1. activităţi de predare şi
 2. activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an,

va fi pe cât posibil de 16 ore convenţionale/săptămână, dar nu mai puţin de 15 ore convenţionale/săptămână, indiferent de funcţia didactică.

            Art.2.

Prin excepție, posturile vacante din statul de funcții pot fi normate la un număr mai mic de ore, cu respectarea prevederilor legale.

            Art.3.

 • Departamentele în care, din lipsă de studenţi, nu există suficiente ore pentru a constitui norme didactice pentru toţi titularii conform Art.1, vor proceda la concedieri de personal didactic.
 • Stabilirea persoanelor, care urmează a fi concediate, se va face cu respectarea prevederilor din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior. Pentru evaluarea obiectivă a performanţelor profesionale se vor utiliza punctajele realizate în perioada 2014-2018 pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”. Aceste punctaje se vor folosi şi pentru departajarea persoanelor care se încadrează la acelaşi criteriu de disponibilizare.
 • Astfel, măsurile de concediere vor afecta în ordine:

3.1) contractele de muncă ale salariaţilor care solicită plecarea din unitate;

3.2) contractele de muncă ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul. În acest sens, toate cadrele didactice vor depune la departament o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 1 la HS nr. 100 din 06.06.2019);

3.3) contractele de muncă ale celor care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, în anul universitar respectiv;

3.4) contractele de muncă ale cadrelor didactice care nu au realizat doi ani consecutivi 20 de puncte pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică”;

3.5) contractele de muncă ale cadrelor didactice care au realizat cele mai mici punctaje cumulate pentru „Criteriul 1 – Activitatea didactică şi ştiinţifică” în ultimii patru ani (2015-2018).

 • Având în vedere faptul căla toate departamentele există „mai multe posturi de aceeași natură” (Art.70, alin.(3) din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din sectorul de activitate învățământ superior) şi cadre didactice având pregătire similară, directorii de departament vor stabili mai întâi câte persoane şi care anume vor fi concediate, iar apoi vor distribui orele de activitate didactică frontală la cadrele didactice rămase. În acest scop, directorii de departament vor repartiza persoanele pe domeniile de studii în care se încadrează posturile pe care le ocupă, luând în considerare arondarea posturilor la domeniul de studii în care se află cele mai multe ore din structura acestora.
 • Cadrele didactice propuse spre concediere ca urmare a restrângerii activităţii didactice pot fi trecute temporar cu normă integrală de cercetare ştiinţifică numai în condiţiile în care întreg salariul poate fi asigurat din contractele de cercetare realizate de cadrul didactic în cauză. În acest scop, cadrul didactic va prezenta directorului de departament o declaraţie-angajament pe proprie răspundere. La Contractul individual de muncă al salariatului în cauză se va încheia un Act adiţional, în care se va stipula că lipsa fondurilor atrase lunar prin activitatea de cercetare, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna încheiată, va determina încetarea imediată a Contractului individual de muncă.
 • Până în data de 12.09.2019, ora 15:00, directorii de departament vor înainta Consiliului de administraţie situaţia nominală a cadrelor didactice propuse spre concediere, în vederea îndeplinirii de către angajator a obligaţiei de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în universitate, compatibile cu pregătirea sa profesională.

Art.4.

În departamentele în care este posibilă respectarea normei didactice săptămânale minime precizate la Art.1, orele din posturile didactice vacante se vor acoperi cu prioritate de personalul didactic titular.

Art.5.

În vederea aprobării de către Senatul UEMR, facultăţile vor înainta Consiliului de administraţie şi Senatului universitar Statele de funcţii pentru anul universitar 2019-2020, realizate conform prezentei hotărâri, până cel târziu în data de 16.09.2019, ora 12:00, după cum urmează:

 • Consiliului de administraţie: în format letric şi electronic, în vederea avizării;
 • Senatului universitar: în format electronic, în vederea analizării în Comisiile de specialitate.

Art.6.

Prezenta se comunică Rectorului, Facultăţilor, Departamentelor, Direcției Generale Administrativ-Financiare și Biroului Resurse Umane.

Nr. 99 din 06.06.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.1060/29.05.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.146/30.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge propunerea Consiliului de administrație privind numărul minim de candidaţi admişi pentru ca un program de studii universitare de licență și respectiv masterat să poată fi organizat în anul universitar 2019-2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR.

Nr. 98 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art.128 şi Art.213, alin.(2), lit.b) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.b) din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reșița; avizul de legalitate acordat de către Ministerul Educației Naționale prin adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1.
Art. 2.  Prezenta revizie a Cartei universitare a fost supusă dezbaterii comunității universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019 şi a obținut avizul de legalitate din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, transmis prin adresele Adresele DGJ nr.26974/14.03.2019 şi 29777/02.05.2019.
Art.3. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1 pe pagina Web a universităţii şi o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

14 iunie, Ziua mondială a donatorului de sânge

Putem afirma că întreaga construcție a societăţilor contemporane are în centrul său conceptul de solidaritate socială. Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa în parteneriat cu Crucea Roșie – Filiala Caraș-Severin, Inspectoratul de Jandarmi Caraș-Severin, Banat Media, Parohia Gârliște și Biroul de Avocatură Mircea Boboșa sunt alături de societate, pentru a marca Ziua mondială a donatorului de sânge prin puterea propriului exemplu.
Campania se derulează vineri, 14 iunie 2019, începând cu ora 8:00, în incinta Centrului de transfuzie sanguină Reșița. Rugăm cetățenii să se alăture marcării acestei zile, întinzând mâna pentru a dona sânge, dăruind o șansă la viață celor aflați în suferință. Vă așteptăm!

Muzeul Cineastului Amator şi UEMR vă invită să fim„Martorii lui Putin”

Granița dintre milenii avea să marcheze evenimente vitale în traseul Rusiei moderne, pe care Vitaly Mansky le-a urmărit din apropierea jocurilor de putere de la nivel înalt, în ipostaza de cameraman privilegiat al președinților. Având acces la culisele de unde se trăgeau sforile în Rusia post-comunistă, cineastul a reușit să capteze conversații, mărturii, amintiri și decepții ale ultimilor conducători din perioada de tranziție de la fosta URSS către democrație, Mihail Gorbaciov, Boris Elțîn și Vladimir Putin. Câțiva ani mai târziu, cineastul se întoarce la materialul înregistrat atunci și revizitează imaginile, încercând să reconstituie tabloul instaurării lui Putin la conducerea uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii. Documentarul e savuros, ne aduce față-n față cu figuri care au făcut și fac istorie, ne introduce în intimitatea lor și compune un discurs retrospectiv punctat de mici senzaționalisme individuale, cu personaje aflate la marginea dintre prietenie și trădare.
Festivaluri și premii: Karlovy Vary International Film Festival 2018, Toronto International Film Festival 2018, BFI London Film Festival 2018,  Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018.
Proiecţia are loc duminică, 9.06.2019, ora 20:30, la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, corp B, sala B 1. Intrarea este liberă!
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația One World Romania
ONLINE: festival-oneworld.ro | kinedok.net
PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film Festival (Norvegia), Activist 38 (Bulgaria), Centrul Național al Cinematografiei și UNHCR. With the support of Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union.

Consolidarea relațiilor internaționale continuă cu Université de Bretagne Occidentale

În perioada 20-24 mai 2019, rectorul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, Andrade-Ionuț Bichescu, împreună cu decanul și prodecanul Facultății de Științe Sociale, Ionică Cărăbaș, respectiv Dorina Chiș-Toia, au participat la o activitate de formare în cadrul programului Erasmus+ la Université de Bretagne Occidentale, în conformitate cu Acordul încheiat între cele două universități.
În cadrul acestei mobilități au avut loc întâlniri la nivel înalt cu Beatrice Thomas-Tual, vicepreședinte al Universității din Brest; Marjorie Cadoret, responsabil cu relațiile europene și internaționale; Jérôme Guérin, decanul Facultății de Științe Sociale și ale Educației; Cyril Bossard, coordonatorul de relații internaționale la nivelul aceleiași facultăți, Catherine Archieri, director al Departamentului de Științe ale Educației; Myriam Planchot-Olivier, responsabil administrativ și financiar; Typhanie Lannuzel, responsabil comunicare; Mohamed Saki, decanul Facultății de Litere și Științe Umane.
Discuțiile au vizat prezentarea celor două universități, a programelor de studii Educație fizică și sportivă și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în vederea continuării mobilităților Erasmus+ la aceste programe de studiu. În acest sens, Universitatea din Brest și-a manifestat disponibilitatea extinderii colaborării și la nivelul domeniilor Științe administrative și Economie.
La întâlniri a fost prezentă și Maria Stoica, studenta de la programul de studii Educație fizică și sportivă din cadrul Facultății de Științe Sociale, care a beneficiat, în acest an universitar, de o bursă de studii Erasmus+ la Universitatea din Brest.

Lansarea proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030”

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița în calitate de partener 2, alături de Universitatea de Vest din Timișoara (beneficiar), Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener 1) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (partener 3) anunță lansarea proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Conferința de lansare a proiectului la nivelul  Universității „Eftimie Murgu” din Reșița va avea loc marți, 04.06.2019, ora 14:00 în Sala Multimedia „Constantin Gruescu”, corp D, etaj I.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității, dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.
Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu trei indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte:  a) personal didactic (4s106), b) studenți din învățământul terțiar universitar (4s100.1) și cursanți din învățământul terțiar non-universitar (4s100.2). La nivelul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița se vor implementa activități care vizează toate cele trei categorii de grupuri țintă.
De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului vor fi elaborare și ofertate, într-un parteneriat transnațional, peste 20 de programe și activități de formare, dedicate atât cadrelor didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și implementarea acestor activități de formare vor aduce împreună experți din mediul universitar (național și internațional), precum și persoane resursă din cadrul angajatorilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Date de contact:
Adresa: P-ța Traian Vuia nr. 1-4; Tel.: +40 374 810705; Fax: +40 374 810712
Persoana de contact: Expert implementare activități P2 (UEMR) – Vasile Cojocaru

Crosul „Ziua Olimpică” – ediția a XV-a

Ca în fiecare an, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, organizează, în perioada 23 mai – 23 iunie 2019, o serie de activități sportive, educative și culturale reunite sub denumirea „Luna Olimpică”.
În data de 31.05.2019, ora 11.00, se va desfăşura la Reșița Crosul Naţional „Ziua Olimpică” ediţia a XV-a. Acţiunea se încadrează în seria de evenimente sportive care au loc în luna olimpică și este organizată de către Academia Olimpică Română – Filiala Caraş-Severin, în colaborare cu Primăria Municipiului Reşiţa, având ca parteneri Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin şi Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Caraş-Severin.
Iubitorii de mișcare de toate vârstele sunt așteptați la start, pe traseul Subtraversarea de la staţia de alimentare carburanți MOL, intrare în Câlnic – Strada Republicii – Parcul Tricolorului. Startul va fi diferit în funcție de  categoriile de vârstă  (M-F), începând cu ora 11.00, după cum urmează:
• Start I – clasele IX-XII, STUDENȚI, OPEN (adunarea la stația MOL Câlnic – ora 10,30)
• Start II – clasele V-VIII (adunarea la parcarea Kaufland – ora 10,30)
• Start III – clasele III-IV (adunarea la Moto Velo – ora10,30).

Nr. 97 din 23.05.2019

Având în vedere: adresa Sindicatului FIRES din UEMR, nr.272/13.05.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 137/13.05.2019; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată; Contractul instituțional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; actul adițional nr.1 la Contractul instituțional pe anul 2019, înregistrat la Rectorat cu nr. 959/13.05.2019, încheiat între Universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; proiectul de buget al Universităţii pentru anul 2019; deficitul existent între veniturile și cheltuielile aferente activității de bază în anul 2019;  
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se respinge solicitarea Sindicatului FIRES din UEMR de revocare a Hotărârii Senatului nr.90/25.04.2019 privind reducerea temporară a activității, pentru motive economice, prin reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației, care a cauzat reducerea programului.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR şi Sindicatului FIRES.