Nr. 3/29 din 12.06.2019

Având în vedere: adresa dnei conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – responsabil manifestare „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reprogramarea manifestării „Dascăli bănățeni de ieri și de azi“ pentru data de 16 octombrie 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică dnei conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia.

Nr. 2/29 din 12.06.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea în perioada 18.06.2019 – 20.06.2019 a unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenții programului de studii universitare de licență Drept european și internațional.
Art. 2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Științe Sociale în datele de 13.06.2019 și 18.06.2019.
Art. 3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.Art. 4. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 1/29 din 12.06.2019

Având în vedere: propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 459/12.06.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1137/12.06.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 12.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 107 din 13.06.2019

Având în vedere: Cererea domnului Stănchescu Valentin înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 154/11.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă la Universitatea,,Politehnica” din Timişoara de către domnul Stănchescu Valentin, absolvent  Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, programul de studii universitare de licenţă Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (IEDEEE), promoţia 2013.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi domnului Stănchesu Valentin.

Nr. 106 din 13.06.2019

Având în vedere: Hotărârea nr. 2/29 a Consiliului de administraţie din data de 12.06.2016;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art.1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii programului de studii universitare de licenţă Drept european şi internaţional, în perioada 18.06.2019 – 20.06.2019.
Art.2. Cererile se depun la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Sociale în perioada 13.06.2019 – 18.06.2019.
Art.3. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Studenți reșițeni premiați la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

În zilele de 14 și 15 iunie 2019, studenți din cadrul Facultății de Inginerie și Management a Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa au participat la cea de-a XXI-a ediţie a Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti a Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Programul ştiinţific al simpozionului arădean a cuprins deschiderea festivă, o conferinţă plenară susţinută de prof. Kristijan Cincar (Serbia) și ing. Robert Boran (Taiwan), urmată de prezentarea unor companii partenere ale UAV.
Studenţii reșițeni au obţinut următoarele rezultate meritorii:
Secțiunea Automatic Control, Computers and Electronics:
• Premiul I, studentul Deian Dorel Ardeljan, anul II, specializarea Informatică Industrială, pentru lucrarea „Self Balancing Robot”;
• Premiul II, studentul Zimbran Adrian Florin, anul I, specializarea Informatică Industrială, pentru lucrarea „Perturbarea unui semnal Wi-Fi”;
• Premiul I, studenții Băloi Elisei, Boşca Dean, Borcilă Bogdan, anul I, specializarea Informatică Industrială, pentru lucrarea „Laboratoare virtuale”;
• Premiul II, studenții Turcu Ionel, Atinge Gigi, Dumitru Sorin, anul I, specializarea Electromecanică, pentru lucrarea „Monitorizarea vibrațiilor unei turbine”.
Secțiunea Informatics:
• Premiul I, studenții Grozav Nicolae, anul I, Informatică Industrială, Ianoş Alexandru Dorian, anul I Electromecanică, pentru lucrarea „Şirul lui Fibonacci în matematică şi nu numai”.
Participanţii la simpozion au beneficiat de asemenea de un program conex format din seri studenţeşti și vizitarea unor obiective turistice arădene. Sesiunea internaţională studenţească şi-a atins pe deplin scopul, oferind studenţilor oportunitatea de a-şi demonstra cunoştinţele din diverse domenii, prin susținerea unor lucrări ştiinţifice care să le pună în evidenţă eforturile creative şi intelectuale.

Nr. 105 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Art. 19, alin.(1), Art.20, alin.(1), Art.21, alin.(1) şi (2) şi Art.25, alin.b) din Ordinul MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, actualizat; prevederile Metodologiei privind organizarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în cadrul Universității „Eftimie Murgu” Reșița (Cod: R76), Ediția 3/revizia 0;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art. 1. Referendumulpentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „Eftimie Murgu” Reșița pentru mandatul 2020-2024 se va organiza în data de 22.07.2019, orele 10:00 – 14:00.
Art. 2. Dezbaterea publică pentru informarea comunității academice în legătură cu scopul referendumului va avea loc în data de 15.07.2019, cu începere de la ora 12:00 în Amfiteatrul Mare al Universității.
Art. 3. Calendarul detaliat al organizăriireferendumuluipentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „Eftimie Murgu” Reșița pentru mandatul 2020-2024 este prezentat în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4. În vedereadesfăşurării referendumului, precum şi a tuturor alegerilor şi concursurilor în vederea desemnării persoanelor care vor ocupa funcţiile de conducere academică şi/sau vor face parte din structurile de conducere academică ale universităţii în mandatul 2020-2024, se menţine componenţa actuală a Biroului Electoral al Universităţii, respectiv:

Nr. crt. Nume şi prenume Calitate
1. Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF Reprezentant FSS, Preşedinte BEU
2. Conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip STÎNGU Reprezentant FIM
3. Asist. univ. dr. Andreea-Mihaela ZGARDAN Reprezentant FSE
4. Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ Cadru didactic cu pregătire juridică, FSS
5. Stud. Alexandra Butcovanová Reprezentantă a Ligii studenţilor

Art. 5. Sediul Biroului Electoral al Universităţii se va organiza într-un spaţiu corespunzător, care se va aloca de către Consiliul de administraţie. În acest sediu se vor ţine toate şedinţele Biroului Electoral al Universităţii şi se vor păstra toate documentele în legătură cu referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului, precum şi alegerile şi concursurile în vederea desemnării persoanelor care vor ocupa funcţiile de conducere academică şi/sau vor face parte din structurile de conducere academică ale universităţii în mandatul 2020-2024.
Art. 6. În vedereadesfăşurării referendumului, în ziua de 22.07.2019, între orele 10:00 – 14:00, în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vor funcţiona trei secţii de votare, după cum urmează:
Secţia 1 – Facultatea de Inginerie şi Management
Secţia 2 – Facultatea de Ştiinţe Economice
Secţia 3 – Facultatea de Ştiinţe Sociale
Art. 7. Consiliile facultăților vor stabili componența Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare, precum şi sălile în care se va desfășura procesul de votare şi vor informa persoanele cu drept de vot din cadrul facultăţii.
Art. 8. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăților şi departamentelor, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului Electoral al Universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 104 din 13.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 209 şi Art.214 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Ordinului MECS 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, actualizat;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 13.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului în cadrul Universității „Eftimie Murgu” Reșița (Cod: R76), Ediția 3/revizia 0.
Art.2. În data de 18.06.2019,Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menționat la Art.1 pe pagina Web a universității și îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, facultăților şi departamentelor, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Biroului TIC, precum şi Biroului Electoral al Universităţii şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 103 din 06.06.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.06.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul 2019 (M4.1-01), Ediţia 4/revizia 4.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, DSD, Facultăţii de Inginerie şi Management, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 102 din 06.06.2019

Având în vedere: adresa doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 148/04.06.2019; prevederile Art.4 din Hotărârea Senatului nr. 157/11.09.2018;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 06.06.2019, a hotărât:
Art.1. Se respinge solicitarea doamnei conf. univ. dr. Mihaela Molnar privind transmiterea unei copii a înregistrării şedinţei de Senat a UEMR din data de 23.05.2019.
Art.2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi doamnei conf. univ. dr.  Mihaela Molnar.