Nr. 66 din 28.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.16, alin.(7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art.31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); discutarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 27.03.2019; adresa Rectoratului nr. 679/27.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 96/28.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant de membru conducător de doctorat din Consiliul Şcolii Doctorale de Inginerie pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 65 din 28.03.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 680/27.03.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nr. crt. Nume şi prenume Poziţia Calitatea
1. Conf. univ. dr. Doina RADA preşedinte – reprezentant al FSE
2. Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA membru – reprezentant al FSE
3. Conf. univ. dr. Dan STAN membru – reprezentant al FSS
4. Lector univ. dr. Gabriela GEORGEVICI membru – reprezentant al FSS
5. Ş.l. dr. ing. Vasile COJOCARU membru – reprezentant al FIM
6. Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI membru – reprezentant al FIM
 7. Stud. Laura Alexandra BIRĂU membru – reprezentant al studenţilor
8. Stud. Emil Florin IGNAT membru – reprezentant al studenţilor
9. Camelia Alexandra TISMONARIU secretar – reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ din UEMR

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 64 din 28.03.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.5, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 208/21.03.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 88/25.03.2019, privind nominalizarea doamnei lect. univ. dr. Nicoleta Odină, cadru didactic titular cu pregătire juridică al FSS, pentru a face parte din Biroul Electoral al Universităţii; adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 187/26.03.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 93/26.03.2019, privind nominalizarea domnului conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip Stîngu pentru a reprezenta facultatea în Biroul Electoral al Universităţii, ca urmare a absentării prelungite, din motive medicale, a domnului conf. univ. dr. ing. Tudorel Ene.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează: Conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip STÎNGU – rerprezentant al FIM; Asist. univ. dr. Andreea-Mihaela ZGARDAN – reprezentant al FSE; Lect. univ. dr. Cristian RUDOLF – reprezentant al FSS; Lect. univ. dr. Nicoleta ODINĂ – cadru didactic cu pregătire juridică; Stud. Alexandra Butcovanová – reprezentant al Ligii studenţilor.
Art. 2. La prima şedinţă, membrii desemnaţi în Biroul electoral al universităţii vor alege din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului electoral al universităţii şi adjunctul acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi membrilor Biroului electoral al universităţii.

Nr. 63 din 28.03.2019

Având în vedere: Adresa nr.13/25.03.2019, transmisă Senatului universitar de către Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”; Apelul  trimis de conducerea Sindicatului FIRES din UEMR către Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, înregistrat sub nr.241/27.02.2019; faptul că Apelul trimis de conducerea Sindicatului FIRES din UEMR către Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER” conţine acuzaţii grave la adresa conducerii executive a UEMR, privind: – „modificarea unilaterală a Contractelor de muncă individuale” ale angajaţilor UEMR; – „tratamentul ostil” la care sunt supuşi  liderii Sindicatului FIRES din UEMR şi membrii de sindicat, „atunci când urmăresc obţinerea drepturilor legale”; – „presiuni şi acţiuni ale conducerii universităţii care se află sub incidenţa organelor de urmărire penală”; – „abuzuri ale conducerii UEMR împotriva membrilor Sindicatului FIRES”; prevederile Art.213, alin.(1) şi alin.(2),  lit.a), i) şi j) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) şi alin.(2), lit.a), i) şi j) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile ART.5, alin.(1), lit.b) din Contractul de management nr.168/29.07.2016, încheiat între Senatul şi Rectorul UEMR;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Senatul UEMR va  formula şi transmite către conducerea FNS „ALMA MATER” un punct de vedere oficial în legătură cu aspectele sesizate de către conducerea Sindicatului FIRES în Apelul nr. 241/27.02.2019.
Art. 2. Rectorul UEMR va prezenta Senatului universitar un punct de vedere scris în legătură cu  aspectele sesizate de către conducerea Sindicatului FIRES în Apelul nr. 241/27.02.2019.
Art. 3. Având în vedere gravitatea acuzaţiilor aduse conducerii UEMR de către conducerea Sindicatului FIRES, în Apelul nr. 241/27.02.2019, acuzaţii care reflectă încălcări ale legislaţiei muncii, ale Regulamentului de ordine interioară şi ale normelor de conduită universitară, reglementate prin Codul de etică şi deontologie profesională al UEMR, Senatul universitar solicită conducerii Sindicatului FIRES:
să prezinte Senatului dovezi în susţinerea acuzaţiilor aduse conducerii UEMR; să informeze Senatul universitar dacă Apelul conducerii FIRES din UEMR către FNS „ALMA MATER” este cunoscut şi asumat de către membrii FIRES; să precizeze care a fost scopul urmărit prin transmiterea de către conducerea FIRES a Apelului nr. 241/27.02.2019 către FNS „ALMA MATER”.
Art. 4. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi conducerii Sindicatului FIRES din UEMR.

Acreditarea programului de master „Studii de teologie pastorală şi misiune creştină“

În perioada 21-23 februarie 2019 a avut loc la Caransebeş evaluarea de către comisia ARACIS a programului de studii de masterat Studii de teologie pastorală şi misiune creştină, ce funcţionează în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale.
În cadrul vizitei de lucru s-a evaluat calitatea actului didactic universitar al programului, potrivit metodologiei specifice. Astfel, pe lângă verificarea documentelor prevăzute în procedură, comisia de evaluare a purtat discuţii cu reprezentanţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, care găzduiește programul de studiu evaluat, ai Episcopiei Caransebeşului, principalul angajator al absolvenților, cu toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui program, precum şi cu masteranzii din cei doi ani de studiu.
Pe lângă aceste întâlniri s-a verificat şi baza materială care deserveşte actul educaţional universitar din Caransebeş.
În consecinţă, în temeiul constatărilor din fişa vizitei, precum şi a raportului comisiei de evaluare, Consiliul Naţional ARACIS, în şedinţa de lucru din 21 martie 2019, a hotărât menţinerea încrederii pentru programul de studii masterale supus evaluării.