Nr. 78 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit.h din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerile formulate de către Comisia pentru învăţământ a Senatului în cadrul şedinţei de lucru din data de 11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională – Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Procedura menţionată la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 77 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin.(2) lit.c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa Consiliului de administraţie nr.767/10.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr.120/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Planul operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2019 cu următoarele modificări:
– la pagina 4 se elimină textul: „repartiţia bugetului pe centre bugetare, conform Procedurii operaţionale P.1.1-0”;
– la pagina 12, punctul 11, se înlocuieşte textul „Actualizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare” cu „Realizarea ghidului de bune practici privind mentoringul în activitatea de cercetare”;
– la pagina 24, punctul 1, Responsabil măsură se completează cu „Preşedinte Senat”.
Art. 2. Planul operaţional, cu modificările menţionate la Art.1, se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, DID, DPPD, DSD şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.

Nr. 76 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr.1/18 a Consiliului de administraţie din data de 11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 consolidat iniţial, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 75 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Direcţiei Generală Administrativ Financiară nr. 224/03.04.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 709/03.04.2019; Hotărârea nr.1/16 a Consiliului de administraţie din data de 03.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  repartizarea sumei de 1.000.000 de lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2019 pentru cheltuieli de capital, la “Cap. C – Alte cheltuieli de investiţii”, după cum urmează:
200.000 lei, punctul „II – Dotări independente“;
800.000 lei la punctul “IV – Reabilitare imobile: Campus universitar Complex ,,Eftimie Murgu”.
Art. 2. Din suma de 800.000 lei, repartizată pentru Campusul universitar Complex ,,Eftimie Murgu”, se aprobă acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele între venituri şi cheltuieli prin achitarea Situaţiei de lucrări nr. 1, în sumă de 72.719,99 lei şi a Situaţiei de lucrări nr. 2, în sumă de 303.749,76 lei, aferente Contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 31/16.10.2018, în sumă totală de 376.469,75.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 74 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(1) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.5, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); solicitarea domnului conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip Stîngu, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 103/02.04.2019; prevederile Art.10, alin.(b) din Regulamentul de ordine interioară (Cod: R1);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Senatul a luat act de solicitarea domnului conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip Stîngu şi consideră motivul demisiei ca fiind neîntemeiat.
Art.2. Domnul conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip Stîngu îşi va prelua atribuţiile de membru al Biroului Electoral al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, domnului conf. univ. dr. ing. Eugen-Filip Stîngu şi membrilor Biroului Electoral al Universităţii.

Nr. 73 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.7, alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26); adresa doamnei conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 111/04.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art.1.  Începând cu data de 04.04.2019, componenţa Comisiilor permanente ale Senatului universitar este următoarea:

COMISIA DE SPECIALITATE COMPONENŢA COMISIEI
Comisia de buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde   Membri: Conf. univ. dr. Solomia Andreş Lect. univ. dr. Gabriel Dinu Ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru  Ş.l. dr. ing. Relu Ciubotariu Stud. Ionela Adina Krucso  
Comisia de învăţământ Preşedinte: Conf. univ. dr. Adrian Tănase   Membri: Conf. univ. dr. ing. Călin Octavian Micloșină Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu Lector univ. dr. Alina Constantin Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei Stud. Ioana-Maria Seracin  
Comisia pentru cercetare ştiinţifică Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel   Membri: Lect. univ. dr. Cristian Rudolf Lect. univ. dr. Ioan Hălălae Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin Stud. Alexandru Dorel Chelaru Stud. Ioan-Trandafir Creţoiu
Comisia pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate Preşedinte: Conf. univ. dr. Mirela Minică   Membri: Conf. univ. dr. Dorina Chiş-Toia Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaş Conf. univ. dr. Dan Stan Stud. Alexandra Butcovanová Stud. Ildiko – Alexandra Martin  

Art.2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 72 din 04.04.219

Având în vedere: prevederile Art.5, alin. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit.j din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 03.04.2019; adresa Consiliului de administraţie nr.722/03.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr.106/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 108/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 112/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 115/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 116/04.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul asupra gradului de realizare a Planului operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2018.
Art. 2. Se aprobă propunerile formulate de către Comisiile de specialitate ale Senatului în Referatele întocmite de acestea.
Art. 3. Raportul asupra gradului de realizare a Planului operațional al Universității ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2018 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art.  4. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.
Art. 5. Rapoartele întocmite de Comisiile de specialitate ale Senatului asupra Gradului de realizare a Planului operaţional pentru anul 2018 se vor comunica Rectorului UEMR.

Nr. 71 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Cartei Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul alegerilor pentru ocuparea locului vacantat de membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică, organizate în data de 02.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru ocuparea locului vacantat de membru în Senatul universitar, după cum urmează:
Membru în Senatul universitar din partea Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică – Ş.l. dr. ing.   Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN
Art. 2. Mandatul doamnei ş.l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin va înceta odată cu celelalte mandate de senatori, corespunzătoare perioadei 2016-2020.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi doamnei Ş.l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin.

Nr. 70 din 04.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.130, alin.(2) și Art.213, alin.(6), lit.f din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit.t din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/15 a Consiliului de administraţie din data de 27.03.2019; prezentarea de către Rectorul UEMR a aspectelor relevante ale Raportului Rectorului privind starea universităţii în anul 2018, în plenul şedinţei Senatului din data de 28.03.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 109/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Învăţământ a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 113/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 114/04.04.2019; Referatul realizat de către Comisia pentru Relaţia cu studenţii şi parteneriate a Senatului UEMR, înregistrat la secretariatul Senatului sub nr. 117/04.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul privind starea universităţii în anul 2018.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, facultăţilor, departamentelor şi Biroului TIC, în vederea publicării.

Studenți ai UEMR la Constanța și Sibiu

În perioada 11-13 aprilie 2019, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a găzduit cea de-a 24-a ediție a Sesiunii de Comunicări a Cercurilor Științifice Studențesti cu participare internațională SECOSAFT. Studenți ai Facultății de Inginerie și Management și ai Facultății de Științe Sociale din Universitarea „Eftimie Murgu” din Reșița s-au întâlnit pentru a-și împărtăși rezultatele muncii depuse în domeniul cercetării științifice cu  participanți din alte 15 centre universitare din țară și străinătate. În cadrul secțiunii „Științe aplicate, fundamentale și de mediu”, echipa alcătuită din studenții primului an de studiu de la specializările „Electromecanică” și „Informatică Industrială” a fost evidențiată, obținând premiul al III-lea.

De asemenea, în perioada 12-13 aprilie, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța a organizat cea de-a 41-a ediție a Sesiunii internaționale de comunicări științifice studențești CADET-NAV 2019, la care au participat aproape 300 de studenți din 14 centre universitare din țară și străinătate. Studenții universității reșițene din cadrul Facultății de Inginerie și  Management, specializarea „Informatică Industrială” au obținut un merituos premiu II la secțiunea Inginerie electrică.

Felicitări studenților și cadrelor didactice coordonatoare pentru munca desfășurată și recunoașterea obținută grație eforturilor depuse!