Nr. 1/20 din 22.04.2019

Având în vedere: · Adresa DGAF nr. 294/22.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 845/22.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Utilizarea excedentului aferent anului 2018, aflat în sold la Trezoreria Reșița, pentru acoperirea golurilor temporare de casă determinate de obligativitatea achitării contribuțiilor exigibile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, respectiv impozitul pe veniturile de natură salarială, în cuantum de 123.029 lei, soldul aferent anului 2018 pentru cheltuieli de personal fiind de 285.821 lei.
Art. 2. Utilizarea excedentului aferent anului 2018 pentru acoperirea golului temporar de casă determinat de necesitatea și urgența achitării facturilor aferente Situației de lucrări nr. 3 – lucrări executate pe parcursul lunii martie și a garanției de bună execuție, în cuantum de 219.612,95 lei, respectiv 20.505,40 lei, total 240.118,35 lei, în vederea finalizării lucrărilor la Campusul Universitar Complex „Eftimie Murgu“.
Art. 3. Plățile ce vor fi efectuate nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art. 4. Prezenta hotărâre se înaintează Senatului spre aprobare.

Două programe de studii reacreditate la UEMR

În perioada 12-15 martie 2019, respectiv 20-22 martie 2019 au fost prezente la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița două comisii ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – în vederea evaluării periodice a programului de studii de licență Administrație publică (AP) la Facultatea de Științe Sociale și a programului de masterat Sisteme electromecanice avansate (SEA) la Facultatea de Inginerie și Management.
În cadrul vizitelor de lucru s-a evaluat, potrivit metodologiei specifice, calitatea actului didactic universitar la cele două programe, s-a verificat baza materială care deserveşte actul educaţional pentru domeniile în care sunt ancorate specializările, s-au purtat discuţii cu conducerea universităţii reşiţene, cu toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor două programe, cu studenții și absolvenții acestora.
În consecinţă, în temeiul constatărilor din fişele vizitelor, precum şi a raportului comisiei de evaluare, Consiliul Naţional ARACIS, întrunit în şedinţa de lucru din 22 aprilie 2019, a acordat calificativul încredere – menţinerea acreditării pentru programele de studii supuse evaluării.

Mobilităţi ERASMUS+ de studiu şi practică în străinătate pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Biroul ERASMUS+ organizează joi, 18.04.2019, cu începere de la ora 14:00, în Sala multimedia „Constantin Gruescu”, un seminar de informare pentru studenţii interesaţi de bursele de studiu şi practică în străinătate, oferite de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru studenţii şi absolvenţii săi prin Programul ERASMUS+ la cele 20 de universităţi şi cele 14 entităţi publice şi private partenere din Germania, Italia, Franţa, Belgia, Ungaria, Spania, Finlanda, Grecia şi Polonia.
La întâlnire vor participa şi studenţii care au realizat mobilităţi ERASMUS+ în anul universitar 2017-2018 şi pot relata despre stagiile realizate în străinătate şi impactul acestora asupra dezvoltării lor personale şi profesionale.
Următoarea rundă de selecţie a beneficiarilor de burse ERASMUS+ pentru anul 2019 va avea loc în perioada 22.04.- 16.05.2019, în vederea atribuirii ultimelor 25 de luni de mobilităţi studenţeşti, dintre cele 54 finanţate pentru anul universitar în curs.

Nr. 85 din 11.04.2019

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.13/23.01.2019; Referatul nr. 110/04.04.2019, întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Referatul întocmit de către Comisiile de specialitate ale Senatului pentru buget, finanţe, patrimoniu şi resurse umane şi respectiv pentru învăţământ în legătură cu Adresa Rectoratului nr.170/23.01.2019.
Art. 2. Prezenta şi Referatul se comunică Rectorului UEMR.

Nr. 84 din 11.04.2019

Având în vedere: Solicitarea Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale nr. 76/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 128/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă solicitarea validării calificării şi înscrierea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.

Nr. 83 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti din cadrul UEMR; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 239/11.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 125/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă componenţa Consiliului Executiv al Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti a Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:

Nume şi prenume Calitatea
Conf. univ. dr. ing. Tudorel Ene Preşedinte Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel Membru Prorector – Reprezentant al conducerii academice
Lector univ. dr. Csaba Nagy Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Lector univ. dr. Cristina Ispas Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale
Paul Dorian Ienea Membru Reprezentant al mediului de afaceri
Alina Bosânceanu Membru Reprezentant al absolvenţilor universităţii
Stud. Munteanu Andreea Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Stud. Emil Florin Ignat Membru Reprezentant al Facultăţii de Inginerie şi Management
Stud.Mădălina-Ecaterina Givoreanu Membru Reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Sociale

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei, Preşedintelui SAS, facultăţilor şi Ligii studenţilor.

Nr. 82 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l şi lit.n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Hotărârea nr. 3/17 a Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; Adresa nr. 75/11.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 129/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul 2018-2019, actualizată după cum urmează:
– disciplinele din postul vacant nr. 45, prevăzute iniţial a fi susţinute de către doamna asist. univ. drd. Veronica Guşe, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Cărăbaş Ionică şi domnul conf. univ. dr. Bichescu Andrade.
– disciplinele din postul nr. 47, prevăzute iniţial a fi susţinute de către domnului pr. dr. Laurenţiu Stelian Georgescu, se preiau de către domnul conf. univ. dr. Mihoc Ioan şi domnul conf. univ. dr. Mic Lucian.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Biroului Resurse.

Nr. 81 din 11.04.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 10.04.2019; adresa Rectoratului nr. 770/10.04.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 123/11.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei denumit ,,Center for Vibrodiagnostics”, Ediţia 1/revizia 0.
Art.2. Regulamentul menţionat la Art.1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Centrului de cercetare şi consultanţă în domeniul vibrodiagnozei, Directorului Şcolii Doctorale de Inginerie şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 80 din 11.04.2019

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Teologie ortodoxă didactică” din domeniul de studii universitare de licenţă Teologie, precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.

Nr. 79 din 11.04.2019

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licenţă ,,Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” din domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţe ale educaţiei,precum și depunerea acestuia la ARACIS, în vederea evaluării externe periodice.
Art. 2. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.