Nr. 2/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Adresa BFC nr. 55/24.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 881/24.04.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea următoarelor sume prescrise, aflate în contul 50053061983 – „Sume de mandat“, în vederea achitării obligațiilor instituției către terți:
25.367 lei – burse neridicate;
1.310 lei – transport studenți;
5.098 lei – drepturi salariale neridicate.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumelor blocate în sold la 01.01.2019 pentru transport studenți, respectiv suma de 1.310 lei, să fie alocată pentru burse.
Art. 3. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 90 din 25.04.2019

Având în vedere: Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/22 din data de 25.04.2019; Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată: „În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz“
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1 Începând cu 01.05.2019, în conformitate cu art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată, se va proceda la reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al UEMR, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației.
Art. 2. Ziua în care nu se va desfășura activitate de muncă va fi ziua de vineri a fiecărei săptămâni.
Art. 3. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, programul de lucru zilnic şi săptămânal, va fi după cum urmează:
Luni – Joi: 08-16;
Vineri: fără activitate.
Art. 4. În situația în care în ziua de vineri există activități didactice, acestea vor fi reprogramate în celelalte zile lucrătoare, astfel încât să nu fie afectată obligativitatea desfășurării activității didactice frontale cu studenții.
Art. 5. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultaţilor, departamentelor, DID, DPPD, DSD, Serviciului Resurse Umane, Biroului Financiar – Contabil şi Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare.

Nr. 1/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Contractul institutional nr. 29539/01.04.2019, înregistrat la rectorat cu nr. 707/02.04.2019, încheiat între universitate și MEN privind finanțarea instituțională acordată UEMR pentru anul 2019; Procesul-verbal încheiat în data de 25.04.2019, cu ocazia consultării prealabile a Sindicatului FIRES și a reprezentanților angajaților UEMR; situaţia financiară dificilă a universităţii; prevederile Art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată: „În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz“.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Începând cu 01.05.2019, în conformitate cu art.52, alin.(3) din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, actualizată, se va proceda la reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, pentru întregul personal al UEMR, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației.
Art. 2. Ziua în care nu se va desfășura activitate de muncă va fi ziua de vineri a fiecărei săptămâni.
Art. 3. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, programul de lucru zilnic şi săptămânal, va fi după cum urmează:
Luni – Joi: 08-16; Vineri: fără activitate.
Art. 4. În situația în care în ziua de vineri există activități didactice, acestea vor fi reprogramate în celelalte zile lucrătoare, astfel încât să nu fie afectată obligativitatea desfășurării activității didactice frontale cu studenții.
Art. 5. Directorii de departament vor proceda la revizuirea fișelor posturilor cadrelor didactice în conformitate cu cele hotărâte.
Art. 6. Prezenta se înaintează spre aprobare Senatului UEMR.

Nr. 1/21 din 24.04.2019

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, înregistrată la DGAF cu nr. 284/19.04.2019 și la rectorat cu nr. 846/22.04.2019;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B6 pentru Liga studenților din UEMR.
Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare, Ligii studenților și Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 89 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/20 din data de 22.04.2019; Adresa DGAF nr. 294/22.04.2019, înregistrată la secretariatul Rectoratului sub nr. 845/22.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei de 240.118,35 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile de capital, respectiv pentru achitarea „Situației de lucrări nr. 3 – Lucrări executate pe parcursul lunii martie”, în sumă de 219.612,95 lei și a „Garanției de bună execuție” corespunzătoare Situației de lucrări nr. 3, în sumă de 20.505,40 lei, plăți ce se vor efectua pentru Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 31/16.10.2018 privind realizarea obiectivului de investiții Campus Universitar Complex „Eftimie Murgu”.
Art.2. Plățile menționate la Art.1 nu vor depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art. 1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 88 din 22.04.2019

Având în vedere: prevederile Art. 225, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 66 din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; prevederile Art. 20, alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/20 din data de 22.04.2019; Adresa DGAF nr. 294/22.04.2019, înregistrată la secretariatul rectoratului sub nr. 845/22.04.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobăutilizarea sumei de 123.029 lei, din excedentul bugetar aferent anului 2018, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în legătură cu cheltuielile privind organizarea și funcționarea universității, respectiv pentru achitarea impozitul pe veniturile de natură salarială.
Art.2. Plata ce va fi efectuată nu va depăși excedentul bugetar din anul 2018, cu respectarea prevederilor Art. 225 din Legea 1/2011 – Legea Educației Naționale, Art. 66 din Legea 500/2002 – Legea finanțelor publice și Art. 20 alin. (5) din Ordinul nr. 720/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
Art.3. Reîntregirea excedentului bugetar cu suma precizată la Art.1 se va realiza până la sfârșitul anului 2019.
Art.4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Adinistrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.

Nr. 87 din 22.04.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 823/17.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 131/17.04.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 17.04.2019;
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calităţii în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa pe anul 2018.
Art. 2. Raportul menţionat la Art. 1 se va publica pe pagina Web a universităţii.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Directorului CEAC și Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 86 din 22.04.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 771/10.04.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 124/11.04.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 10.04.2019.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii de conducere pentru mandatul 2016-2020, valabil din data de 01.04.2019, în forma prezentată în anexă.
Art.2.  Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Biroului Resurse Umane.

Ultimele trei decenii de evoluție politică în Balcani

Miercuri, 24 aprilie 2019, de la ora 12:00, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a găzduit, în sala C 2.4, prezentarea cărții Dezmembrarea Iugoslaviei în context internațional, în prezența autorului, prof. Nicolae Magiar. De asemenea, un punct de vedere asupra celor nemijlocit trăite în țara vecină și a modului în care evenimentele ultimelor decenii au fost resimțite și percepute acolo de populație au fost redate de un tânăr student al universității reșițene, membru al comunității românilor din Banatul Sârbesc.
Amfitrionii acestei întâlniri au fost cadrele didactice ale Facultății de Științe Sociale din universitatea reșițeană cu preocupări în domeniul istoriei regionale recente.

Nr. 2/20 din 22.04.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 260/19.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 849/22.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a programului de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Facultății de Științe Sociale.