Nr. 51 din 14.03.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.h. din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3), Ediţia 3/revizia 5.
Art. 2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Biroului Electoral al Universităţii, Biroului Resurse Umane, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Biroului TIC.

Nr. 50 din 14.03.2019

Având în vedere: Adresa nr. 60/06.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 62/07.03.2019; prevederile Art.7, alin.(2) din Metodologia de finalizare a programului de formare psihopedagogică, nivel I şi II (Cod: M4.3-01);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 14.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a programelor de formare psihopedagocică, nivel I și nivel II și a programelor PU organizate de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 2/14 din 20.03.2019

Având în vedere: Adresa FSE nr. 192/14.03.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 585/14.03.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 20.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă achitarea sumei de 3500 lei, reprezentând cotizaţia de membru, pentru anul 2019, a Facultăţii de Ştiinţe Economice în Asociaţia Facultăţilor Economice din România, cu observația că plata se va efectua când va fi suma disponibilă.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Nr. 1/14 din 20.03.2019

Având în vedere: Adresa S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L., înregistrată la DGAF cu nr. 177/15.03.2019 și la rectorat cu nr. 596/18.03.2019;         Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L., pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea actului adițional la contractul menționat la art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Nr. 1/13 din 15.03.2019

Având în vedere: Solicitarea CNFIS privind Competiția FDI-2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 15.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă lista cu directorii de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2019, conform anexei.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință prorectorului, Direcției Generale Administrativ-Financiare și directorilor de proiect desemnați.

Nr. 49 din 07.03.2019

Având în vedere: Adresa nr. 61/06.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 60/07.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 1 – Discipline din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master la Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa – R72, cu tematica examenului de finalizare a studiilor pentru programul de conversie profesională Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 48 din 07.03.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. l şi lit. n din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; Adresa nr. 62/06.03.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 61/07.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul 2018-2019, actualizată ca urmare a intrării doamnei asist. univ. drd. Alina Hosu în concediu de maternitate şi preluarea disciplinelor din postul 4 de către doamna lect. univ. dr. Alina Constantin şi doamna conf. univ. dr. Mirela Minică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Biroului Resurse Umane şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 47 din 07.03.2019

Având în vedere: Ordinul MENCS nr. 6125/2016, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.03.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea examenului de finalizare a studiilor pentru programul de studii Drept european şi internaţional, promoţia 2019, de către Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din Bucureşti.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 46 din 07.03.2019

Având în vedere: prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru funcţia de director de departament;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează alegerile pentru funcţia de director de departament, desfăşurate în data de 06.03.2019, după cum urmează:
Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică – conf. univ. dr. ing. Mihaela Molnar
Art. 2. Biroul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziei de numire în funcţie, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Biroului Resurse Umane.

Nr. 45 din 28.02.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr.29 din 25.02.2019 privind Calendarul alegerilor pentru ocuparea postului vacant de Director al Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică; stabilirea de către Facultatea de Inginerie şi Management a orelor şi locaţiilor pentru derularea etapelor prevăzute în Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 28.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă completarea Calendarului pentru alegerea Directorului Departamentului de Inginerie şi Electrică şi Informatică, respectiv Anexa 1.31 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu orele şi locaţiile pentru prezentarea şi susţinerea publică a programelor manageriale ale candidaţilor şi respectiv pentru adunarea generală a cadrelor didactice şi cercetătorilor cu funcţia de bază în Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică.
Art. 2. Calendarul completat va deveni Anexa 1.31.a la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Biroului TIC.